Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Skarżony
  • Symbol

V SA/Wa 1441/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-18

Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2018 r. poz.800), a to poprzez odmowę sporządzenia i doręczenia wnioskowanych przez Stronę za pismem z dnia...
przepisu art. 178 § 1 i 3 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 179 § 1 i art. 123 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej, poprzez błędną...

I FSK 101/05 - Wyrok NSA z 2005-10-05

podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ 'Odwołania' obowiązujących do dnia 31 grudnia 2002 r. /art. 23 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa...
wznowienia postępowania, określonych w rozdziale 17, działu IV ustawy Ordynacja podatkowa /art. 240 do art. 246/ - w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 r...

FSK 614/04 - Wyrok NSA z 2004-11-10

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ nie ustanowiła pełnomocnika do doręczeń i że nie zawiadomiła o tym właściwego organu, nie ma obowiązku...
w W. stwierdziła, że odwołanie zostało złożone z uchybieniem terminu przewidzianego w art. 223 par. 2 Ordynacji podatkowej i pozostawiła je bez rozpatrzenia...

I SA/Po 278/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-09-06

. zwrócił się do Ministra Finansów w trybie art. 14b § 5b i § 5c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) o opinię dotyczącą...
ustalenia, czy w zakresie elementów zawartych w przedstawionym we wniosku - o wydanie interpretacji indywidualnej na podstawie art. 14b § 1 ordynacji podatkowej...

I SA/Po 279/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-09-06

. zwrócił się do Ministra Finansów w trybie art. 14b § 5b i § 5c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) o opinię dotyczącą...
ustalenia, czy w zakresie elementów zawartych w przedstawionym we wniosku - o wydanie interpretacji indywidualnej na podstawie art. 14b § 1 ordynacji podatkowej...

II OSK 2207/14 - Wyrok NSA z 2016-05-18

§ 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej poprzez odstąpienie od jego zastosowania oraz wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w części dotyczącej określenia łącznej kwoty...
oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej. W wyniku powyższego powstała nadpłata. Zgodnie bowiem z art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej za nadpłatę...

II OSK 2150/14 - Wyrok NSA z 2016-05-18

oprocentowania została wyliczona zgodnie z art. 78 § 3 pkt 3 lit. b Ordynacji podatkowej i przysługuje stronie, od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, bowiem decyzja...
Lekarza Weterynarii w G., zarzucając naruszenie przepisu prawa materialnego, tj. art. 2 § 2 w związku z art. 78 § 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej poprzez odstąpienie...

I SA/Op 255/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-12-21

podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zwanej w dalszej części Ordynacją podatkową. W efekcie takiego działania do zwrotu na rzecz Spółki pozostała kwota 3.354,60 zł...
w sposób prawidłowy i zgodnie z art. 78b Ordynacji podatkowej., Następnie Naczelny Sąd Administracyjny, w wyniku rozpatrzenia skargi kasacyjnej, wyrokiem z 29 stycznia 2008 r...

III SA/Kr 1297/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-01

. Ordynacja podatkowa (t. jedn., Dz. U. 2012 r., poz. 749 ze zm., zwanej dalej Ordynacją podatkową) w związku z art. 65 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej...
załączono informacje i dokumenty, o których mowa w art. 53 ust. 2 i ust. 3 ww. ustawy., Postanowieniem z [...] 2013 r., działając na podstawie art. 165a Ordynacji podatkowej...

I GSK 98/10 - Wyrok NSA z 2011-03-29

., powołując w podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 51, art. 65 ust. 4, art...
sprawy i zawarcie w osnowie decyzji elementów niezbędnych wynikających z art. 233 Ordynacji podatkowej., Odnośnie ustosunkowania się do zarzutów merytorycznych skargi, Sąd...
1   Następne >   +2   +5   +10   100