Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I GSK 1240/16 - Wyrok NSA z 2018-10-16

osobowe figurują na tych oświadczeniach, kupiły olej opałowy w firmie A., lecz w mniejszej ilości, niż wskazana w tym dokumencie. W przypadku 11 oświadczeń o przeznaczeniu...
w ten sposób, że wprowadził do obrotu olej opałowy w łącznej ilości co najmniej 365 800 litrów, zakupiony wcześniej legalnie z przeznaczeniem na cele grzewcze, a następnie...

I GSK 1309/16 - Wyrok NSA z 2018-10-16

podatkiem akcyzowym, tj. sprzedaży oleju opałowego. Nabyty olej opałowy Spółka sprzedawała osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej, osobom...
olej opałowy. Organ podkreślił, że z uwagi na to, iż na przedmiotowym oświadczeniu figuruje podpis K. (bez imienia), a w toku przedmiotowego postępowania nie odebrano...

I GSK 1203/16 - Wyrok NSA z 2018-10-16

podał, że w przypadku 4 oświadczeń osoby, których dane osobowe figurują na tych oświadczeniach, kupiły olej opałowy w firmie [...], lecz w mniejszej ilości, niż wskazana...
istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy oraz nieprzyznanie przymiotu prawdziwości zeznaniom kierowców dostarczających olej opałowy, a przyznanie pełnej wiary...

I GSK 1070/16 - Wyrok NSA z 2018-12-13

zmierzających do ustalenia stanu faktycznego sprawy oraz wyjaśnienia, do jakiego celu użyty został sprzedany przez podatnika olej opałowy. Dokonano przesłuchań...
u.p.a. poprzez niezastosowanie tego przepisu, mimo że spółka według organów podatkowych nie mogła skorzystać z obniżonej stawki na olej opałowy, a to konsekwentnie...

I GSK 931/16 - Wyrok NSA z 2018-11-23

też zapytania do właściwych urzędów gmin i miast, czy osoby podane w oświadczeniu mieszkały pod podanym w oświadczeniu adresem. Dyrektor IC wskazał, że olej opałowy kupowany...
przedmiotowo co oznacza że będą miały zastosowanie tylko wówczas, gdy określonych wymogów nie będzie spełniał olej opałowy lub napędowy (np. co do jakości, zabarwienia etc...

I GSK 1327/16 - Wyrok NSA z 2018-10-16

w oświadczeniu adres faktycznie dostarczano olej opałowy, bądź czy osoba zamieszkująca pod tym adresem nabyła ww. towar; nadto poprzez błędne przyjęcie, że w przypadku...
nieprzebywania danej osoby pod wskazanym adresem jako nabywcy oleju opałowego, należało domniemywać, iż olej został zużyty na inne cele niż grzewcze;, - art. 180 § 1, art. 181, art...

I GSK 1202/16 - Wyrok NSA z 2018-10-16

co najmniej 346 778 zł poprzez nieujawnienie organom podatkowym przedmiotu i podstawy opodatkowania w ten sposób, że wprowadził do obrotu olej opałowy w łącznej ilości...
sprzedający olej opałowy powinien dołożyć wszelkich starań celem zgromadzenia rzetelnych oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego od nabywców. Nie wszystkie informacje...

I SA/Lu 926/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-10-10

zawartego w cenie oleju napędowego. Świadczy to o tym, że do napędu ciągników i maszyn rolniczych wykorzystywane było inne paliwo - olej opałowy ze stacji paliw L., Organ...
wykazał, że olej opałowy lekki zużyty został do napędu pojazdów mechanicznych. Podatnik tych ustaleń nie podważył., Dokonując oceny przedłożonej opinii, organ odwoławczy...

I SA/Lu 992/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-02-20

stronie zobowiązanie w podatku akcyzowym za pozostały okres objęty postępowaniem. Organ podatkowy opodatkował olej opałowy w ilości 74.712 litrów, wynikającej z posiadanych...
oświadczeń zawierających dane, na podstawie których nie można było zidentyfikować nabywców, a tym samym potwierdzić, że sprzedany olej opałowy został zużyty zgodnie...

I SA/Sz 670/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-11-29

dowodowego, a także błędną ocenę zgromadzonego materiału dowodowego. Organ nie przesłuchał kluczowych dla sprawy świadków: J. K., [...] i kierowców wożących olej opałowy...
[...] oraz poprzez odmowę przeprowadzenia dowodu z przesłuchania kierowców wożących olej opałowy, o co wniesiono we wniosku dowodowym Skarżącego z dnia [...] r.,, - art...
1   Następne >   +2   +5   +10   68