Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

III SA/Po 675/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-10

, że zakupywany olej opałowy nie był przechowywany w zbiornikach stacji paliw w [...] w ilości ustalonej w protokole kontroli podatkowej., Postanowieniem z dnia [...] listopada 2012...
wrzesień 2010 roku., W uzasadnieniu organ podatkowy I instancji wskazał, że podatnik zużywał olej opałowy niezgodnie z przeznaczeniem, ponieważ posiadał go w zbiorniku...

I SA/Bd 374/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-05-27

, że aby zastosować stawkę określoną w art. 65 ust. 1 u.p.a. konieczne jest wykazanie, że olej opałowy został sprzedany na cele opałowe. Przedstawione przez stronę oświadczenia...
, których nabywcy nie potwierdzili zakupu oleju opałowego oraz których identyfikacja nabywcy nie była możliwa, nie mogą stanowić dowodu potwierdzającego, że olej opałowy został...

I SA/Ke 120/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-09-03

były realizowane środkami transportu D.-E., ponieważ firma D. nie posiadała własnego transportu. Zapłata za dostarczany olej opałowy była realizowana gotówką, pobieraną...
gospodarstwa nie posiadały zdolności magazynowych dostarczanego oleju opałowego, który nie był wykorzystywany na bieżąco., Wobec powyższego organ uznał, że olej opałowy...

III SA/Łd 1091/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-09

, że stawka akcyzy na olej opałowy sprzedawany przez podatnika została ustalona w ustawie o podatku akcyzowym w art. 65 ust. 1 i wynosi 233 zł od 1000 litrów gotowego wyrobu...
. Jest to stawka maksymalna, gdzie dodatkowo Minister Finansów skorzystał z prawa do jej obniżenia i ustalił stawkę akcyzy na olej opałowy w kwocie 232 zł za 1000 litrów...

III SA/Łd 101/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-06-24

, gdy określonych wymogów nie będzie spełniał olej opałowy lub napędowy (np. co do jakości, zabarwienia etc.), a nie jego sprzedawca, który naruszył przepisy rozporządzenia Ministra...
. a załącznika nr l do rozporządzenia (olej opałowy, przeznaczony na cele opałowe) jest obowiązany, w przypadku tej sprzedaży: osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym...

I SA/Sz 1042/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-12-02

, czy rzeczywiście określony w oświadczeniu nabywca, w dacie wynikającej z oświadczenia, kupił olej opałowy do urządzenia grzewczego określonego w oświadczeniu tj. kupił...
olej opałowy na cele opałowe., Wymogi zawarte w § 4 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego mają umożliwić realizację wskazanego wyżej...

III SA/Łd 161/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-05-15

na olej opałowy sprzedawany przez podatnika została ustalona w ustawie o podatku akcyzowym w art. 65 ust. 1 i wynosi 233 zł od 1000 litrów gotowego wyrobu. Jest to stawka...
maksymalna, gdzie dodatkowo Minister Finansów skorzystał z prawa do jej obniżenia i ustalił stawkę akcyzy na olej opałowy w kwocie 232 zł za 1000 litrów. U.p.a. przewiduje...

III SA/Łd 275/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-05-15

przepisy prawa nie dają podstaw do naliczania podatku akcyzowego w wysokości zastosowanej przez organ podatkowy. Spółka wyjaśniła, że stawka akcyzy na olej opałowy...
, gdzie dodatkowo Minister Finansów skorzystał z prawa do jej obniżenia i ustalił stawkę akcyzy na olej opałowy w kwocie 232 zł za 1000 litrów. Ustawa o podatku akcyzowym przewiduje...

V SA/Wa 49/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-22

., Organ podatkowy pierwszej instancji, biorąc pod uwagę powyższy stan faktyczny i prawny uznał, iż zakupiony olej opałowy po obniżonej stawce akcyzy, Strona nie zużyła zgodnie...
, pomniejszył kwotę należnego podatku akcyzowego o kwotę akcyzy zapłaconą przy nabyciu oleju opałowego, z uwagi na fakt, iż Spółka kupując olej opałowy składała oświadczenia...

I SA/Bd 373/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-05-27

przeznaczonego na cele opałowe. W tym zakresie organ wskazał, że aby zastosować stawkę określoną w art. 65 ust. 1 u.p.a. konieczne jest wykazanie, że olej opałowy został...
nie była możliwa, nie mogą stanowić dowodu potwierdzającego, że olej opałowy został zużyty na cele opałowe., W konsekwencji organ uznał, że strona w okresie od 01 stycznia do 29...
1   Następne >   +2   +5   +10   100