Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Ol 155/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-03-30

roku., Spółka sprzedawała olej opałowy z przeznaczeniem na cele grzewcze zarówno osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej...
gospodarczą. Czynności sprawdzające podjęte wobec 50 losowo wybranych kontrahentów nabywających olej opałowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej potwierdziły fakt...

I SA/Ke 139/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-03-24

przez kontrolowaną firmę od osób fizycznych kupujących olej opałowy. Kontrolujący wystąpili do właściwych miejscowo Urzędów Gmin w M., C., R. i M. o potwierdzenie...
sprawdzające w podmiotach nabywających olej opałowy od podatnika. W części firm wskazanych przez organ kontrole wykazały zgodność zawartych transakcji. Natomiast ustalono...

I SA/Wr 386/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-05-16

ich danymi, nie zlecały dokonywania takich zakupów, nie podpisywały oświadczeń, nie posiadały urządzeń grzewczych, do których opalania służył olej opałowy. Oznaczało...
fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej sprzedawca zobowiązany był do uzyskania oświadczenia stwierdzającego, iż nabywany olej opałowy przeznaczony jest na cele...

I SA/Go 302/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-05-31

decyzji strona zarzuciła:, 1. błąd w ustaleniach faktycznych stanowiący podstawę przyjęcia, że w 2004 roku strona zużyła wyrób akcyzowy tj. olej opałowy w ilości 115.338 litrów...
i poczynienie ustaleń prawnych w oparciu o domniemania,, iż olej opałowy został zużyty niezgodnie z jego przeznaczeniem., 9. naruszenie art. 187 § 1 ordynacji podatkowej...

I SA/Go 79/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-03-09

został również, wniosek o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania w charakterze świadków osób, które nabyły olej opałowy od Strony wg enumeratywnie wymienionych faktur...
, które nabyły olej opałowy od Spółki., Dyrektor izby Celnej, po rozpoznaniu odwołania, decyzją nr [...] z dnia [...] listopada 2010r. utrzymał w mocy rozstrzygnięcie wydane...

I SA/Ke 485/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-11-30

w zakresie ewidencji zakupów VAT. Nie zakwestionowano także ilości i udokumentowania sprzedaży paliw płynnych innych, niż olej opałowy., W toku kontroli ujawniono fakt...
sprzedał tym podmiotom olej opałowy na cele inne niż grzewcze w sytuacji, gdy świadkowie ci zaprzeczyli dokonywaniu zakupów od podatnika w ogóle, lub wskazywali na zakup...

I SA/Ol 248/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-05-11

w L. zatytułowanego 'olej opałowy' wraz z 5 dokumentami 'WZ' wystawionymi na wydanie oleju opałowego oraz zeszyt zatytułowany 'olej napędowy'. Opierając się na danych...
wydanego wyrobu, zapłaconej kwocie, stanie liczników, dostawach paliw znajdowały się w zeszytach 'olej napędowy' i 'olej opałowy' prowadzonych przez S. W.(pracującą...

I SA/Sz 726/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-12-07

[...] litrów), w którym kontrolowana przechowywała olej opałowy, wyciekło, z powodu niedomknięcia zaworu w zbiorniku, [...] litrów oleju opałowego. Na okoliczność tę D. R...
transakcji, co w tym przypadku oznacza, że olej opałowy został wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem. W tym stanie rzeczy, zastosowanie niepreferencyjnej stawki podatkowej...

I SA/Sz 483/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-10-19

-sprzedaży oleju opałowego zgodnie z jego przeznaczeniem, a zastosowanie niepreferencyjnej stawki podatkowej może nastąpić tylko w razie dowiedzenia, że olej opałowy...
w postaci uzyskania oświadczenia determinuje zastosowanie preferencyjnej stawki podatku akcyzowego, niezależnie od tego, czy olej opałowy został wykorzystany zgodnie...

I SA/Sz 168/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-06-16

na cele opałowe, stwierdzono w 19 przypadkach nieprawidłowości polegających na braku oznaczeń dotyczących numerów NIP i PESEL, zaś w jednym przypadku stwierdzono, iż olej...
, czy nabyty olej opałowy został wykorzystany przez nabywcę do celów grzewczych. Spółka wyjaśniła także, że jej pracownicy - przyjmując oświadczenia - nie znają się i nie muszą...
1   Następne >   +2   +5   +10   100