Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X

II FNP 6/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-25

w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia: odrzucić skargę...

II FNP 7/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-25

w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia: odrzucić skargę...

II FNP 1/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-10

fizycznych za 2004 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu postanawia odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego...
- w wyniku wznowienia postępowania - ostatecznej decyzji w sprawie ustalenia zobowiązania w podatku dochodowym od dochodów ze źródeł nieujawnionych za 2004 r., Naczelny Sąd...

II FNP 2/19 - Wyrok NSA z 2019-08-22

Konstytucyjnego (wyrok z dnia 12 kwietnia 2011 r., P 90/08, OTK-A z 2011, nr 3,poz. 21, dotyczył m.in. podwyższonej stawki podatku od przychodów ze źródeł nieujawnionych...
lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach) podkreśla się, że podwyższona stawka podatku ma charakter restytucyjny (ma wyrównać stratę, jaką beneficjent podatku...

III FNP 1/23 - Wyrok NSA z 2023-12-08

w Karcie, które określają źródła tych postanowień'., W myśl art. 41 KPP, 'każdy ma prawo do bezstronnego i sprawiedliwego rozpatrzenia swojej sprawy w rozsądnym terminie...
wszczęcia postępowania po ujawnieniu nieprawidłowości przez kontrolę podatkową, o którym stanowi art. 165b § 1 o.p. Tym samym brak jest podstaw do przyjęcia...

II OSK 606/20 - Wyrok NSA z 2020-07-27

dostęp do światła dziennego. Wnioskodawca wskazał zarazem, iż jego gospodarstwo rolne jest wielopokoleniowe oraz jest jego źródłem utrzymania., Samorządowe Kolegium...
, w szczególności te, które związane są z ujawnieniem procesu decyzyjnego, jak braki w uzasadnieniu czy szczegółowości i kompletności analizy urbanistycznej...

I GNP 4/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-18

się w takim samym położeniu;, 9. rażące naruszenie art. 7 w zw. z art. 87 Konstytucji poprzez brak uznania regulaminu konkursu za niezorganizowane źródło prawa i zastosowanie...
na ujawnieniu i przedstawieniu ich w sposób wyczerpujący i niebudzący wątpliwości oraz dowiedzeniu ich istnienia w przekonującym uzasadnieniu, w którym niezbędne...