Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X

II SA/Rz 55/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-08-25

kontrolowania treści dokumentów stanowiących źródło ujawnionych w niej praw, wydanych przez uprawnione do tego podmioty. Postępowanie ewidencyjne służy...
o dokonanie zmian w ewidencji gruntów i ujawnienie skarżącej jako właściciela nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 375/206 położonej w obr. [...]. Jako podstawę...

I OSK 2794/12 - Wyrok NSA z 2014-05-15

ewidencji organy ewidencyjne nie są uprawnione do merytorycznego kontrolowania treści dokumentów stanowiących źródło ujawnionych w niej praw, wydanych przez uprawnione...
. w sytuacji, gdy w ewidencji gruntów i budynków brak jest źródła prawa własności do działki [...], a zatem nie powinna być ona ujawniona jako właściciel., Nie ulega...

III SA/Po 448/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-10-28

, że w tej księdze wieczystej ujawniono nieruchomość, w skład której wchodzą działki położone w obrębie J. o nr 15, 20 i 169 o łącznej pow. 3,93 ha, a jako współwłaściciele...
tej nieruchomości ujawnieni są B.Z. i J.Z, w udziałach po ½ części., W trakcie postępowania, organ ustalił również, że w rejestrze gruntów obrębu J. nie figurują działki...

III SA/Kr 949/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-11-05

pkt 4a) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.). niezbędnych do ujawnienia prawa własności Gminy Miasta Oświęcim w księdze...
sprawy nie dokumentują stanu faktycznie ujawnionego w księgach wieczystych i stanu tego nie sposób też ustalić w związku z brakiem w aktach sprawy wypisów z rejestru gruntów...

II SA/Po 506/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-11-25

kontrolowania treści dokumentów stanowiących źródło ujawnionych w niej praw, wydanych przez uprawnione do tego podmioty (por. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 14 marca 2008r...
zabudowany na gruncie ornym kl. V o pow. 0,06 ha,, grunt orny kl. V o pow. 0,07 ha,, - ujawnił nową działkę nr [...] ark. mapy [...] o pow. 0,03 ha, stanowiącą część drogi...

III SA/Lu 602/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-01-11

, organy ewidencyjne nie są też uprawnione do merytorycznego kontrolowania treści dokumentów stanowiących źródło ujawnionych w niej praw, wydanych przez uprawnione...
nr [...] W dniu [...] stycznia 2021 r. wprowadzono w bazie ewidencji gruntów i budynków gminy Ś. zmianę wynikającą z powyższej decyzji i operatu, polegającą na ujawnieniu podziału...

II SA/Sz 655/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-11-03

w stosowny sposób. Dokonując aktualizacji ewidencji organy ewidencyjne nie są uprawnione do merytorycznego kontrolowania treści dokumentów stanowiących źródło ujawnionych...
nie mają kompetencji do merytorycznego kontrolowania treści dokumentów stanowiących źródło ujawnionych w niej praw, wydanych przez uprawnione do tego podmioty., Mając...

III SA/Łd 411/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-07-11

aktualizacji ewidencji organy ewidencyjne nie są uprawnione do merytorycznego kontrolowania treści dokumentów stanowiących źródło ujawnionych w niej praw, wydanych...
oznaczonej nr [...], położonej przy ulicy A 17, w K. polegającej na przywróceniu stanu prawnego działki sprzed ujawnionego postanowienia Sądu Rejonowego w Kutnie z dnia...

III SA/Lu 69/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-05-19

dokumentów stanowiących źródło ujawnionych w ewidencji praw. Zadaniem organu ewidencyjnego jest jedynie rejestracja (przepisanie) danych na podstawie dokumentów wytworzonych...
stanowiących źródło ujawnionych w niej praw, wydanych przez uprawnione do tego podmioty., Wymaga jednocześnie podkreślenia, że zgodnie z utrwalonym w tej kwestii stanowiskiem...

II SA/Sz 409/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-06-16

dokumentów stanowiących źródło ujawnionych w niej praw, wydanych przez uprawnione do tego podmioty, jak i treści dokumentów stanowiących źródło wpisu innych danych w ewidencji...
[...],[...] w przedmiocie odmowy wprowadzenia do operatu ewidencji gruntów i budynków zmiany dotyczącej ujawnienia prawa zarządu na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w S. w działce...
1   Następne >   +2   +5   +10   49