Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Sprawy jakości, certyfikacja, dozór X

II GSK 3297/17 - Wyrok NSA z 2018-03-07

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.), u którego prowadzi się kontrolę wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu., Wojewódzki Sąd Administracyjny...
- należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, u którego prowadzi się kontrolę wyrobów budowlanych...

II GSK 227/18 - Wyrok NSA z 2020-10-02

na skarżącego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą '[...] T.L.', na podstawie art. 3 pkt 10 lit. b-c, art. 21, art. 40a ust. 1 pkt 1 i ust. 4-5 ustawy z dnia...
prawnymi związanymi bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. W niniejszej sprawie oznacza to, że za konsumenta (finalnego) będącego beneficjentem...

II GSK 1415/16 - Wyrok NSA z 2017-11-29

A. O. i W. O. prowadzących działalność gospodarczą pod firmą 'A'' (dalej: skarżący, strona) z dnia z [...] kwietnia 2013 r. dotyczącego możliwości wprowadzenia na terytorium...
wycofał z obrotu i z używania ww. termometry lekarskie dystrybuowane przez skarżących, prowadzących w ramach spółki cywilnej działalność gospodarczą pod firmą 'D' w Krakowie...

II GSK 719/18 - Wyrok NSA z 2018-09-26

') przeprowadzili kontrolę w placówce gastronomicznej '[...]' mieszczącej się w Katowicach przy [...] lok. [...], należącym do skarżącego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą...
.) po rozpoznaniu w dniu 26 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od wyroku Wojewódzkiego...

II GSK 1089/17 - Wyrok NSA z 2017-09-20

z art. 2 pkt 9 ustawy o wyrobach budowlanych, kontrolowanym jest przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz...
po rozpoznaniu w dniu 20 września 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej A. Sp. z o.o. z siedzibą w G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu...

II GSK 1560/21 - Wyrok NSA z 2021-10-29

odpowiedzialność na producenta, naruszając zasadę bezpieczeństwa obrotu oraz ograniczając swobodę prowadzenia działalności gospodarczej wynikającą z art. 22 Konstytucji RP;, i) art. 7...
w dniu 29 października 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej [...] Sp. z o.o. w [...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

III SAB/Gd 42/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-06-30

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, mogą być dopuszczone do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego, pod warunkiem przeprowadzenia kontroli jakości handlowej...
kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Stosownie do treści art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a. kontrola działalności administracji...

VI SA/Wa 1098/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-27

. w [...],[...]., Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.), kontrola została...

III SA/Po 161/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-06-19

u.p.z.i.r.p.,, 5. brak rzetelnego przedstawiania Marszałkowi informacji o działalności agencji zatrudnienia, w szczególności brak wskazywania faktycznej liczby osób kierowanych...
bez wpływu na treść rozstrzygnięcia. Dalej organ I instancji ocenił, że specyfika prowadzonej przez agencję zatrudnienia działalności nie może zwalniać z obowiązku...

II GSK 1113/16 - Wyrok NSA z 2017-12-05

po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2017 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej J.K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 sierpnia...
, dotychczasową działalność skarżącej spółki na rynku artykułów rolno-spożywczych oraz wielkość jej obrotu., W kontekście powyższych przesłanek Wojewódzki Sąd Administracyjny...
1   Następne >   2