Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spółdzielnie X

FPK 4/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-05-06

spółdzielni mieszkaniowej są budynkami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach...
lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./ oraz czy grunty zabudowane tymi obiektami służą prowadzonej działalności gospodarczej?, podjął następującą uchwałę: Prezydent Miasta...

FPK 1/97 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1997-03-24

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31/, to znaczy jako grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, czy też jako grunty...
stawki przewidziane dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej /art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach...

II OSK 377/05 - Wyrok NSA z 2005-12-29

ze zm./. Działalność prowadzona przez spółdzielnię mieszkaniową nie może być uznana za 'działalność gospodarczą prowadzoną na własny rachunek' w rozumieniu art. 24f ust. 1...
złamał ustawowy zakaz łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zarządzaniem taką działalnością prowadzoną z wykorzystaniem mienia gminnego...

K 6/90 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1991-02-12

obywatelskiej aktywności politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Wymienione rodzaje działalności są określone bardzo ogólnie, co oznacza, że wspólny czynny udział...
odpowiedzialnością, akcyjne, osobowo-kapitałowe/, fundacje uprawnione do prowadzenia działalności gospodarczej, izby rzemieślnicze, zespoły adwokackie itp., Z każdą z tych form...

I SA/Rz 766/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-01-30

transportowych; pozyskiwanie surowców mineralnych ze złóż lokalnych; prowadzenie działalności usługowej dla potrzeb ludności i innych podmiotów gospodarczych; wykonywanie...
'pozostałe' o pow. 850 m2. Nie deklarowała gruntów i budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą., W 2014 r. Spółdzielnia była właścicielem działki ewid...

FSK 637/04 - Wyrok NSA z 2004-11-03

działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu i rozliczeniu w deklaracji VAT-7 nie zachodzą przesłanki faktyczne i prawne uzasadniające twierdzenie, iż w przedmiotowym...
likwidacji działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu i rozliczeniu w deklaracji VAT-7 /ostatnia złożona za listopad 1999 r. w dniu 12.12.1999 r./ nie zachodziły...

III SA 120/99 - Wyrok NSA z 2000-01-18

wolny od podatku. Przedmiotem jej działalności gospodarczej jest m.in. wynajmowanie lokali użytkowych jej członkom i innym podmiotom. Dochód uzyskany z tej działalności...
mieszkaniowymi i z innych źródeł przychodów - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych i inne cele statutowe z wyjątkiem działalności gospodarczej...

OSK 1629/04 - Wyrok NSA z 2005-02-17

działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia Gminy, ponieważ Spółdzielnia jest wieczystym użytkownikiem gruntów miejskich., W doktrynie i orzecznictwie sądów powszechnie...
nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać...

I SA/Ka 1100/96 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-03-16

obowiązujące w dniu wypłaty. Ze względu na cel wnoszenia wkładów pieniężnych, tj. zaangażowanie środków pieniężnych do finansowania działalności gospodarczej spółdzielni...
spółdzielni, otrzymując z powrotem takie same /wartościowo lub ilościowo/ składniki pieniężne lub majątkowe, jakie wniósł, mógł podejmować samodzielną działalność gospodarczą...

Uw 20/88 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1988-12-31

i autonomię spółdzielczych jednostek organizacyjnych oraz autonomię stowarzyszeń zarejestrowanych w zakresie ich działalności gospodarczej., Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny...
państwowych, spółdzielni jak i stowarzyszeń w zakresie ich działalności gospodarczej, tak ze względu na przepisy par. 1 ust. 1, 2 i 3 wymienionego rozporządzenia dotyczące...
1   Następne >   +2   6