Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba celna X

II SA/Rz 819/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-04-08

Najwyższego z dnia 3.06.1993r., III ARN 27/1993 dopuszczający zmianę w trybie art. 154 K.p.a. orzeczenia w przedmiocie choroby zawodowej dotyczy zupełnie innego...

II SA/Rz 732/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-02-13

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3.06.1993 r., III ARN 27/1993 dopuszczający zmianę w trybie art. 154 k.p.a. orzeczenia w przedmiocie choroby zawodowej dotyczy zupełnie...

II SA/Rz 796/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-01-28

dopuszczający zmianę w trybie art. 154 kpa orzeczenia w przedmiocie choroby zawodowej ma charakter odosobniony i dotyczy zupełnie innego postępowania., Oceniając pozostałe...
prawna dotycząca celników, jako grupy zawodowej, zaczęła się dynamicznie zmieniać, by ostatecznie doprowadzić do eliminacji niesprawiedliwych przepisów (art. 25 ust. l pkt 8a...

II SA/Rz 748/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-01-28

w trybie art. 154 k.p.a. orzeczenia w przedmiocie choroby zawodowej ma charakter odosobniony i dotyczy zupełnie innego postępowania., Treść wniosku skarżącego nie budzi...
się z zasadą sprawiedliwości społecznej i równości obywateli wobec prawa. Od tego momentu sytuacja prawna dotycząca celników, jako grupy zawodowej, zaczęła się dynamicznie...

II SA/Wa 1070/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-05

Protokolant starszy referent Marcin Borkowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 listopada 2013 r. spraw ze skarg A. K. i Związku Zawodowego [...] na decyzję Szefa Służby...
. oraz odwołania Związku Zawodowego [...], utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. z dnia [...] października 2012 r. w sprawie zwolnienia funkcjonariusza A. K...

I OSK 632/14 - Wyrok NSA z 2015-06-03

Protokolant st. asystent sędziego Marcin Rączka po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2015 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skarg kasacyjnych A.K. i Związku Zawodowego...
[..]od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 listopada 2013 r. sygn. akt II SA/Wa 1070/13 w sprawie ze skarg A.K. i Związku Zawodowego...

II SA/Wa 860/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-05

sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1404), w związku z nieobecnością w służbie z powodu choroby trwającej dłużej niż rok., Organ pierwszej instancji...
wskazał, że przyczyną zwolnienia D. S. ze służby była jej nieobecność w służbie z powodu choroby trwającej od dnia 11 października 2013 r. do dnia 7 stycznia 2015 r. tj. dłużej...

II SA/Wa 2216/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-28

zawodowych o wyrażenie stanowiska w przedmiotowej sprawie. Organizacje związkowe wyraziły negatywne stanowisko w sprawie zwolnienia J. S. ze Służby Celnej. Postanowieniem z dnia...
. Organ podniósł również, że funkcjonariusz na skutek długotrwałej absencji ma ograniczone możliwości uzupełniania i aktualizacji wiedzy zawodowej niezbędnej do prawidłowego...

II SA/Wa 852/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-05

., W toku postępowania Dyrektor Izby Celnej w S. poinformował pismami z dnia 24 czerwca 2015 r. Związek Zawodowy Służby Celnej Województwa [...], Związek Zawodowy Szczególnego...
Nadzoru Podatkowego i Akcyzy oraz Koło Terenowe Związku Zawodowego Celnicy PL w Izbie Celnej w S., o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia, czy zachodzą przesłanki...

I OSK 2774/15 - Wyrok NSA z 2016-12-22

2010 r. do dnia wszczęcia postępowania, tj. do 23 kwietnia 2014 r. S.S. był nieobecny w służbie z powodu choroby łącznie przez 710 dni. Z zestawienia zwolnień lekarskich...
wynika, że okresy nieobecności funkcjonariusza w służbie z powodu jego choroby nie przekraczały 14 dni miesięcznie. W związku z tym S.S. w czasie swej absencji otrzymywał...
1   Następne >   +2   +5   9