Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X

I SA/Sz 569/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-10-14

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 ze zm...
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem, przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia...

I SA/Sz 677/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-10-20

na gruncie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1205...
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.1842 ze zm.; dalej: 'uCOVID-19') w zw. z § 10 ust. 1...

I SA/Sz 616/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-10-20

społeczne (...)'. Powołane wyroki zapadły na gruncie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002 r. (t.j....
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 ze zm.). Zgodnie...

II SA/Op 84/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-04-23

przy życiu, renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej oraz świadczenia z tytułu śmierci (art. 10). W zakresie natomiast pozostałych świadczeń, w szczególności...
w chwili obecnej stanowi aktualne centrum jego życia rodzinnego i zawodowego. Oczywiście nie można kwestionować podnoszonego przez skarżącego faktu, iż jego wolą i zamiarem...

V SA/Wa 3101/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-06

. strona złożyła zaświadczenie o ukończeniu w dniu 28 maja 2014 r. kwalifikacyjnego kursu zawodowego uprawniającego do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje...
: 'rozporządzeniem', pomoc finansowa jest przyznawana osobie fizycznej, która posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe., Jednocześnie Prezes ARiMR wyjaśnił...

II GSK 264/11 - Wyrok NSA z 2012-02-16

. W ocenie organu trudno znaleźć związek pomiędzy zakupem koparko-ładowarki a zmniejszeniem ograniczeń zawodowych wynikających z niepełnosprawności pracownika z powodu choroby...
) jest zmniejszenie ograniczeń zawodowych pracownika niepełnosprawnego, wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności, a zatem sfinansowaniu z zakładowego funduszu...

V SA/Wa 2543/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-07

indywidualnych programów rehabilitacji, które mają na celu zmniejszenie ograniczeń zawodowych, finansowane mogą być koszty m.in. na dostosowanie miejsca pracy i stanowiska pracy...
związany ze zmniejszeniem lub eliminowaniem ograniczeń zawodowych wynikających z niepełnosprawności danej osoby., Po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego przez skarżącą...

I SA/Łd 584/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-11-21

. 11 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.), dalej w skrócie...
. ekonomicznych. Ma zdiagnozowane poważne zaburzenia ruchowe, w tym skrzywienie boczne w odcinku piersiowo-lędźwiowym kręgosłupa, chorobę zwyrodnieniową stawów kręgosłupa...

V SA/Wa 2083/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-18

'. Ponadto Zastępca Prezesa Zarządu stwierdził, iż wątpliwości budzi fakt eliminowania ograniczeń zawodowych pracownika poprzez zakup samochodu, gdyż z przeciwwskazań...
zarzucając także naruszenie:, 1) przepisów prawa materialnego art. 8 i art. 33 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób...

V SA/Wa 1083/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-05

zakupem a zmniejszeniem ograniczeń zawodowych wynikających z niepełnosprawności pracownika z powodu choroby narządu wzroku. Zakup ten jest warunkiem niezbędnym do wykonywania...
ograniczeń zawodowych pracownika niepełnosprawnego, wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności, a zatem sfinansowaniu z zfron podlegają koszty dostosowania miejsca pracy...
1   Następne >   +2   +5   8