Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie społeczne X

II SA/Po 271/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-07-02

[...] kwietnia 2011 r. uchylił w całości decyzję własną z dnia [...] 2010 r. przyznającą A. K. świadczenia rodzinne. Jako podstawę organ wskazał art. 32 ust. 1 oraz m.in....
po wydaniu decyzji, tymczasem w przedmiotowej sprawie zarówno w dniu złożenia wniosku, jak i w dniu wydania decyzji przyznającej świadczenia rodzinne zastosowanie miały...

II SA/Łd 357/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-06-03

. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. nr 105, poz. 881 ze zm.), pkt 2 decyzji nr H1 z dnia 12 czerwca 2009r. dotyczącej zasad...
., zgodnie z wnioskiem z dnia 17 sierpnia 2005r., przyznał A. K. świadczenia rodzinne na dzieci P. T. i J. K. na okres od dnia 1 września 2005r. do 31 sierpnia 2006r. A. K...

II SA/Łd 358/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-06-03

czerwca 2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. nr 105, poz. 881 ze zm.), pkt 2 decyzji nr H1 z dnia 12 czerwca 2009r...
2006r. Burmistrz Gminy Ż., zgodnie z wnioskiem z dnia 23 sierpnia 2006r., przyznał A.K. świadczenia rodzinne na dzieci P.T. i J.K.. A.K. pobierała przyznane jej świadczenia...

III SA/Kr 833/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-10-27

o świadczenia rodzinne (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2005r), ustalił K. T. kwotę nienależnie pobranego świadczenia w formie:, - zasiłku rodzinnego w łącznej kwocie 86 zł...
2010r., W uzasadnieniu Burmistrz wskazał, że decyzją z dnia [...] 2005r. przyznał K. T. świadczenie w postaci zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na dziecko M. T. w okresie...

IV SA/Gl 505/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-10-18

świadczenia rodzinne uważa się świadczenia rodzinne przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej...
lub z rażącym naruszeniem prawa albo świadczenia rodzinne przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia i osobie odmówiono prawa do świadczenia...

III SA/Kr 455/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-08-27

i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne - zwanego dalej rozporządzeniem- (Dz. U. z 2005r., nr 105, poz. 881 ze zm.) uznał wypłacone J. T. od dnia 1.05.2006r....
do 31.01.2007r. na mocy decyzji Burmistrza nr [...] z dnia [...] i [...] z dnia [...] świadczenia rodzinne za nienależnie pobrane. Nakazał jednocześnie zwrot kwoty 2284,00...

II SA/Gd 610/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-12-19

lub osoba prowadząca działalność na własny rachunek w jednym z Państw Członkowskich otrzymuje świadczenia rodzinne na członków swojej rodziny zamieszkujących na terytorium innego...
nadto, iż w jej ocenie zasiłek pielęgnacyjny nie jest świadczeniem rodzinnym w rozumieniu definicji zawartej w rozporządzeniu nr 1408/71, gdyż przysługuje osobie...

IV SA/Po 440/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-11-07

z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U 105/05/881 ze zm. - dalej rozporządzenie), art. 104, art. 108...
. Gdy dochód powiększony o uzyskany dochód powoduje utratę prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenie nie przysługuje od miesiąca następującego po pierwszym pełnym...

IV SA/Wr 355/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-11-07

jako organ I instancji lub Wojewoda) z dnia 14 lutego 2019 r., nr [...], uznającą za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne wypłacone na podstawie decyzji z dnia 29...
I instancji, wskazaną na wstępie decyzją z dnia 14 lutego 2019 r., uznał świadczenia rodzinne wypłacone za okres od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 30 września 2010 r...

II SA/Gd 609/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-12-19

nr 207), oraz art. 1, art. 17 i art. 21 ustawy o świadczeniach rodzinnych, odmówił ustalenia J. S. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na dziecko - M. S., W uzasadnieniu...
w jednym z Państw Członkowskich otrzymuje świadczenie rodzinne na członków swojej rodziny zamieszkujących na terytorium innego Państwa Członkowskiego, o ile druga osoba...
1   Następne >   +2   +5   +10   84