Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 1376/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-16

Skarbowego w P. nie przeprowadził koniecznych ustaleń odnosząc się do oceny spełnienia przesłanki formalnoprawnej warunkującej możliwość skorzystania z ulgi meldunkowej...
Urzędu Skarbowego w P. okoliczność, iż strona nie złożyła oświadczenia o skorzystaniu z ulgi meldunkowej określonej w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o PIT., Na podstawie...

I SA/Gl 1768/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-20

spełnione zostały przesłanki ustawowe warunkujące skorzystanie z tzw. ulgi meldunkowej tj. była zameldowana w zbywanym lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12...
. 21 u.p.d.o.f. z uwagi na jego niezastosowanie mimo, że podatniczka spełniła przesłanki ustawowe warunkujące skorzystanie z tzw. ulgi meldunkowej., Zdaniem podatniczki...

I SA/Gl 1769/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-20

zostały przesłanki ustawowe warunkujące skorzystanie z tzw. ulgi meldunkowej tj. był zameldowany w zbywanym lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy...
z uwagi na jego niezastosowanie mimo, że podatnik spełnił przesłanki ustawowe warunkujące skorzystanie z tzw. ulgi meldunkowej., Zdaniem podatnika, wymóg złożenia...

III SA/Wa 416/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-25

tzw. ulgi meldunkowej, ponieważ nie złożyła wymaganego przepisami oświadczenia., Skarżąca wniosła od tej decyzji odwołanie, wskutek którego Dyrektor Izby Skarbowej w W., decyzją...
niezgodnie ze stanem faktycznym (po uwzględnieniu nowego dowodu) uznano, że nie są spełnione przesłanki zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu tzw. ulgi meldunkowej...

I SA/Gd 766/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-19

ust. 1 pkt 126 w zw. z art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji spełnienia przez nią przesłanki do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej...
nie określają formy, w jakiej oświadczenie o skorzystaniu z ulgi meldunkowej ma być złożone. Przyjmuje się więc, że może być złożone w dowolnej formie, również w sposób dorozumiany...

II FSK 2588/18 - Wyrok NSA z 2021-01-19

wniosek o przywrócenie terminu do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej. Postanowieniem z 12 maja 2016 r. Naczelnik Urzędu...
o spełnieniu warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej;, - art. 187 i art. 191 O.p. poprzez niezebranie całości materiału dowodowego, w tym nieustalenie czy kwota otrzymania...

I SA/Gl 851/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-10-05

o zameldowaniu nie może skorzystać z ulgi meldunkowej, i że w zaistniałej sytuacji winna złożyć korektę zeznania rocznego za 2012 r. Przedstawione przez organ informacje...
były jednak błędne w świetle linii orzeczniczej dotyczącej warunku złożenia oświadczenia o prawie do skorzystania z ulgi meldunkowej. Z tego też względu strona powzięła błędne...

I SA/Ol 532/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-02-24

za niewystarczające do przyznania wnioskowanej ulgi., Zdaniem Dyrektora powoływanie się przez stronę na okoliczności związane ze spełnieniem warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej...
z '[...]', Naczelnik odmówił udzielenia wnioskowanej ulgi. W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji organ I instancji, biorąc pod uwagę okoliczności faktyczne sprawy, stwierdził...

II FSK 3056/18 - Wyrok NSA z 2021-02-16

również to, że ustawodawca przewidując istotne skutki fiskalne powyższej zmiany przepisów wprowadził do ustawy tzw. 'ulgę meldunkową', na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126...

II FSK 2470/18 - Wyrok NSA z 2021-01-20

wydanie decyzji bez podstawy prawnej., W kwestii bezprzedmiotowości powołania w sprawie przez organy podatkowe regulacji dotyczących tzw. 'ulgi meldunkowej', Sąd...
1   < Poprzednie   2   Następne >   3