Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy samorządowi X

II GSK 562/10 - Wyrok NSA z 2011-05-27

argumentację zawartą w jego uzasadnieniu. W ocenie Kolegium, w sprawie nie występowało zagadnienie wstępne, od rozstrzygnięcia którego zależało wydanie decyzji kończącej...
kończącym postępowanie karne nie jest zagadnieniem wstępnym, którego rozstrzygnięcie uzasadniałoby zawieszenie postępowania w przedmiocie skreślenia, z ewidencji...

II GSK 627/10 - Wyrok NSA z 2011-06-14

, podzielając argumentację zawartą w jego uzasadnieniu. W ocenie Kolegium w sprawie nie występowało zagadnienie wstępne, od rozstrzygnięcia którego zależało wydanie...
, a co za tym idzie przesądzenie, o winie lub niewinności skarżącego prawomocnym orzeczeniem kończącym postępowanie karne nie jest zagadnieniem wstępnym, którego rozstrzygnięcie...

I SA 549/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-01-20

postępowania wskazał konieczność uprzedniego rozstrzygnięcia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W., zagadnienia wstępnego, jakim jest sprawa stwierdzenia nieważności...
jako zagadnienia wstępnego. Ewentualne stwierdzenie nieważności decyzji wywłaszczeniowej z dnia [...]maja 1975 r., spowodować może bezprzedmiotowość postępowania zwrotowego...

II SA/Ke 901/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-12-18

administracyjnych, wyjaśnił, że postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym co do oceny zgodności ustawowego unormowania z konstytucją nie jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art...
, mimo że rozpatrzenie sprawy zależało od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, względnie rozważenia wątpliwości związanych z konstytucyjnością stosowanych...

I OSK 1956/10 - Wyrok NSA z 2011-11-08

ustalenie właściciela nieruchomości w dacie 27 maja 1990 r., ma charakter zagadnienia wstępnego dla postępowania uwłaszczeniowego - postępowanie uwłaszczeniowe zostało...
- przykładowo - wyrok NSA z 6.9.2010 r., I OSK 1401/09; 6.9.2010 r., I OSK 1430/09)., Zagadnienie dopuszczalności każdego dowodu, nie będącego sprzecznym z prawem, jako przejawu...

II SA/Bk 6/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-04-05

weryfikacji oraz etap przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej) rozpoczął się wraz z rozpoczęciem wstępnej procedury naboru, w której komisja konkursowa sprawdzała spełnienie...
wymagań formalnych przez osoby, które zgłosiły swoje aplikacje. Według sporządzonej w dniu [...] października 2021r. informacji, w wyniku wstępnej selekcji, do następnego...

II SA/Op 411/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-12-04

(Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)'. Ustalając termin składania dokumentów aplikacyjnych organ podał, że po dokonaniu przez Komisję Rekrutacyjną wstępnej analizy...
Zdzieszowic powołał Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia ww. naboru., Do naboru zgłosiło się trzech kandydatów, w tym skarżąca., W wyniku wstępnej selekcji dokonanej...

II SA/Op 85/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-08-18

.)'. Ustalając termin składania dokumentów aplikacyjnych, podał organ, że po dokonaniu przez Komisję Rekrutacyjną wstępnej analizy dokumentów pod względem formalnym kandydaci...
. naboru., Do naboru zgłosiło się trzech kandydatów, w tym skarżąca., W wyniku wstępnej selekcji dokonanej przez Komisję Rekrutacyjną do II etapu postępowania rekrutacyjnego...

II SA/Go 1098/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-03-07

w jednostce prowadzącej nabór;, 4) przeprowadzenie wstępnej, a następnie merytorycznej selekcji kandydatów do pracy na tym stanowisku i wyłonienie najlepszego z nich;, 5...
oraz czy kandydaci spełniają wszystkie obowiązkowe (niezbędne) wymagania kwalifikacyjne. Odnośnie tego, kto prowadzi wstępną selekcję merytoryczną przedstawionych ofert, konieczne...

II SA/Wr 581/02 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-05-28

opisanej w części wstępnej uzasadnienia. W myśl powołanego przepisu, uchwała organu gminy sprzeczna z prawem jest nieważna. O jej nieważności w całości lub w części orzeka...
oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Zagadnienia związane z nadzorowaniem przebiegu gminnych inwestycji z całą pewnością mieszczą się w zakresie pojęcia 'bieżące sprawy...
1   Następne >   2