Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X

II FSK 79/19 - Wyrok NSA z 2019-05-14

podatku od nieruchomości za 2012 r. oraz wyroku NSA w Warszawie z 7 marca 2018 r., I GSK 1233/16. Zgodnie z w/w wyrokiem NSA z zagadnieniem wstępnym, w rozumieniu art. 201 §...
swojego wyroku, że w sprawie mogło zaistnieć zagadnienie wstępne, w postaci postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek strony skarżącej w przedmiocie danych...

I SA/Gl 1459/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-06-10

przez WSA w Gliwicach skargi dotyczącej postępowania podatkowego za 2003 r. nie można było w świetle powyższego uznać jako stanowiącego zagadnienie wstępne w prowadzonym...
niezbędne jest aby zagadnienie wstępne było rozstrzygane w związku z konkretnie prowadzoną przez organ podatkowy sprawą, a nie ze sprawą dotyczącą innego postępowania...

II FSK 2834/12 - Wyrok NSA z 2013-04-04

do innego organu lub sądu; rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, zatem zagadnienie wstępne musi poprzedzać...
lub sąd. W ocenie Sądu nie jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 201 §1 pkt 2 Ord. pod. rozstrzygnięcie w przedmiocie skargi kasacyjnej od wyroku sądu pierwszej...

II FSK 1176/16 - Wyrok NSA z 2018-05-29

przez inny organ. Zdaniem organu podatkowego, takim zagadnieniem wstępnym będzie wyrok Sądu Okręgowego w W. w sprawie ustalenia, czy umowa sprzedaży i leasingu zwrotnego z dnia...
występuje zagadnienie wstępne;, - art. 187 § 1 w zw. z art. 191 O.p. przez dokonanie dowolnej oceny materiału zgromadzonego dowodowego., Argumentując skargę strona podniosła...

II FSK 1223/16 - Wyrok NSA z 2018-05-09

O.p., przez Prezydenta Miasta R., Prezydenta Miasta G. i Prezydenta Miasta W., to rozstrzygnięcie sądu powszechnego w powyższej sprawie stanowi zagadnienie wstępne...
istnieje zagadnienie wstępne oraz art. 187 § 1 w zw. z art. 191 O.p., poprzez dokonanie dowolnej oceny zgromadzonego materiału dowodowego. W odpowiedzi na skargę organ...

II FSK 1221/16 - Wyrok NSA z 2018-05-09

W., to rozstrzygnięcie sądu powszechnego w powyższej sprawie stanowi zagadnienie wstępne w sprawie określenia spółce wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości...
poprzez błędne uznanie, że w niniejszej sprawie istnieje zagadnienie wstępne oraz art. 187 § 1 w zw. z art. 191 O.p. poprzez dokonanie dowolnej oceny zgromadzonego materiału...

II FSK 1173/16 - Wyrok NSA z 2018-05-29

powództwa wniósł w dniu 16 października 2014 r. Prezydent W. i w dniu 24 listopada 2014 r. Prezydent W. Zdaniem SKO, wyrok sądu powszechnego jest zagadnieniem wstępnym...
zobowiązania, a tym samym będzie wpływało na postępowania innych organów podatkowych. Wyrok sądu powszechnego jest zatem zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 O.p....

II FSK 1175/16 - Wyrok NSA z 2018-05-29

. Prezydent W. Zdaniem SKO, wyrok sądu powszechnego jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 O.p. i na podstawie art. 70 § 6 pkt 3 O.p., z dniem 16...
powszechnego jest zatem zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 O.p., W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na powyższe postanowienie...

II FSK 1174/16 - Wyrok NSA z 2018-05-29

organowi naruszenie:, - art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej przez błędne uznanie, że w sprawie występuje zagadnienie wstępne;, - art. 187 § 1 w zw. z art. 191 Ordynacji...
od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, zatem zagadnienie wstępne musi poprzedzać rozpatrzenie sprawy, 4) istnieje zależność między rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego...

II FSK 1172/16 - Wyrok NSA z 2018-05-29

organowi naruszenie:, - art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej przez błędne uznanie, że w sprawie występuje zagadnienie wstępne;, - art. 187 § 1 w zw. z art. 191...
od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, zatem zagadnienie wstępne musi poprzedzać rozpatrzenie sprawy, 4) istnieje zależność między rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   83