Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Symbol

II GSK 686/19 - Wyrok NSA z 2022-09-02

prowadzić do wniosku przeciwnego, tj. iż w przedmiotowej sprawie występują zagadnienia wstępne w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 o.p. w postaci ustalenia, że skarżąca...
o.p. poprzez nieprawidłowe uznanie, że w sprawie cofnięcia skarżącej pozwolenia na prowadzenie składu podatkowego nie występuje zagadnienie wstępne...

VI SA/Wa 2523/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-04

apteki., Na powyższe postanowienie Strony wniosły zażalenie, w którym podniosły, że w sprawie nie występuje zagadnienie wstępne. W ich ocenie postępowanie w przedmiocie...
powołał się na treść art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. oraz dokonał wykładni użytych w nim pojęć, takich jak 'zagadnienie wstępne', 'inny organ' oraz 'rozstrzygnięcie', a następnie...

VI SA/Wa 2473/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-24

, że obok ustalenia, że postępowanie jest w toku, i że zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte, organ obowiązany był ustalić związek przyczynowy pomiędzy...
rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym. Chodzi tu o bezwzględne uzależnienie rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji w sprawie głównej...

II GSK 854/20 - Wyrok NSA z 2023-10-17

cofnięcia tego zezwolenia, a zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. będzie wynik tego ostatniego postępowania. Kwestia posiadania lub nie posiadania...
- P.D., w trybie art. 104a u.p.f., zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, zlokalizowanej w G., przy ul. [...], istniało zagadnienie wstępne w postaci prowadzonego...

II SA/Sz 459/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-08-05

procesu karnego w sprawie o czyn z art. 43 ust.1 ustawy o wychowaniu, w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie jest zagadnieniem wstępnym,, od którego rozstrzygnięcia...
przez sąd powszechny zależy sposób załatwienia sprawy administracyjnej., Zagadnieniem wstępnym nie może bowiem być, jak stwierdził to NSA w wyroku z dnia [...] r. (sygn...

II SA/Ol 1066/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-02-18

administracyjnego dopuszczalne jest jedynie w sytuacji, gdy istnieje rzeczywisty związek przyczynowy pomiędzy załatwieniem sprawy a zagadnieniem wstępnym...
) rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej będącej przedmiotem postępowania zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, 3) zagadnienie wstępne...

III SA/Kr 266/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-04-07

decyzji (zob. G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Tom I. LEX/el 2007, wyd. II, komentarz do art. 97). Zagadnieniem wstępnym...
o istnieniu zagadnienia wstępnego. Wymagana jest zatem konieczność zaistnienia bezpośredniego związku pomiędzy sprawą główną, a tzw. zagadnieniem wstępnym (zob. wyrok...

III SA/Gl 715/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-03-09

i drugiej z wniosku H.K i S.D. z [...]r. o dokonanie zamiany w zezwoleniu. W ocenie Sądu zagadnieniem wstępnym była kwestia ustalenia ewentualnego następstwa prawnego...
o drugi wyrok, to Sąd powołując się na wyrok NSA z dnia 9 lutego 1998 r. uznał, że występuje w sprawie zagadnienie wstępne, warunkujące rozstrzygnięcie wniosku o zmianę...

VI SA/Wa 1272/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-28

[...] istnienia lub nieistnienia stosunku dzierżawy stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu tego przepisu. Ponadto zarzucają naruszenie art. 7, 77 §1, 80 oraz 107 §3 w zw. z art...
ustalenie przez sąd powszechny istnienia lub nieistnienia stosunku dzierżawy stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., uzasadniające zawieszenie...

II GSK 1775/18 - Wyrok NSA z 2022-02-01

nie jest zagadnieniem wstępnym dla postępowania w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na członka zarządu Spółki na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o ofercie. Komisja...
decyzji zależy od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Komisja stwierdziła, że skarżąca z jednej strony czyni zarzut Komisji, że nie ustaliła...
1   Następne >   +2   +5   9