Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X

VI SA/Wa 1267/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-06

w postępowaniu na prawach strony, jako zagadnienia wstępnego. Wobec braku obowiązku zasięgnięcia opinii [...] WIF w trybie art. 106 § 1 k.p.a. w dniu 9 lutego 2017 r...
zawodowego aptekarzy oraz interesy pacjentów sytuuje się na pograniczu zagadnień etycznych i prawnych. Jest rzeczą oczywistą, iż w pierwszej kolejności dbałość...

IV SA/Po 369/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-08-31

kwestii istnienia interesu społecznego z wstępnym ustaleniem zasadności wnioskowanego przez organizację sposobu zakończenia postępowania. W fazie wszczęcia postępowania...
słusznych ustaleń, omówionych szeroko we wstępnej części uzasadnienia, które Sąd w składzie niniejszym podziela, uznaje za zasadne i czyni podstawą dalszych rozważań., Należy...

IV SA/Wa 536/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-22

., VII SA/Wa 2086/16, CBOSA)., Nadto nie uznano za prawidłowe łączenia kwestii istnienia interesu społecznego z wstępnym ustaleniem zasadności wnioskowanego...
, że pytanie było zadane w taki sposób aby zastawić interes w postaci ochrony zdrowia ludzi i ochronę zwierząt, o czym szerzej w pkt V. Takie ujęcie zagadnienia może stanowić...