Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zaliczka alimentacyjna X

II OSK 1287/19 - Wyrok NSA z 2020-04-28

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia [...] kwietnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
) z dnia [...] kwietnia 2018 r. w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy., Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:, Zaskarżoną decyzją SKO...

II SA/Bd 660/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-10-03

przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu. W ocenie organu II instancji bezspornym jest, iż dla terenu...
w odwołaniu zaskarżona decyzja nie narusza również postanowień planu oraz przepisów w sprawie warunków techniczno-budowlanych w zakresie dopuszczalnej wysokości zabudowy...