Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X

II SO/Go 14/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-08-27

do wydania decyzji o warunkach zabudowy postanawia: 1. stwierdzić swą niewłaściwość do rozpoznania niniejszego wniosku, 2. przekazać sprawę do rozpoznania Naczelnemu Sądowi...
o właściwość pomiędzy nim a Burmistrzem w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy na działce nr [...] dla E.W. - T., zam. ul. [...]., W uzasadnieniu wniosku Burmistrz...

IV SO/Wa 19/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-06

ustalającej warunki zabudowy postanawia 1. stwierdzić swoją niewłaściwość, 2. przekazać sprawę według właściwości Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. B. C. zwrócił...
W. poprzez wskazanie organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej przeniesienia praw z decyzji o warunkach zabudowy z [...] kwietnia 2013 r. wydanej przez Samorządowe...

II OW 27/21 - Postanowienie NSA z 2021-11-29

ustalenia warunków zabudowy postanawia: wyznaczyć Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie do rozpoznania wniosków sędziów i asesorów sądowych Wojewódzkiego Sądu...
., nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy (sygn. akt II SA/Rz 1592/21)., Zgodnie z art. 22 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...

II OW 9/22 - Postanowienie NSA z 2022-03-17

/Rz 1592/21 od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie z dnia [...] sierpnia 2021 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] sierpnia 2021 r. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy., Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo...

II SO/Rz 15/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-09-01

Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie poprzez określenie organu właściwego do uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy - postanawia- stwierdzić swą niewłaściwość i przekazać...
w Rzeszowie i 'określenie Zarządcy Drogi - GDDKIA - jako właściwej do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy' dla inwestycji pod nazwą: Budowa budynku garażowego wraz...

II SO/Bk 15/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-10-16

Dyrekcji Lasów Państwowych w B. w przedmiocie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy p o s t a n a w i a: uznać się rzeczowo niewłaściwym i sprawę przekazać...
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w B. w przedmiocie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje :, Zgodnie z przepisem...

II SA/Łd 392/22 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2022-05-27

odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji postanawia: 1. stwierdzić swą niewłaściwość miejscową; 2. przekazać sprawę według właściwości...
na postanowienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji...

IV SA/Po 533/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-07-21

właściwego do załatwienia sprawy uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz budowy zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej postanawia 1. stwierdzić...
O. w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia sprawy uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz budowy zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej...

II SA/Go 559/20 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-11-27

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] sierpnia 2020 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej...
. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie odmowy wydania decyzji o warunkach...

II SA/Po 541/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-02-26

z [...] sierpnia 2013 r. nr [...] odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza [...] o warunkach zabudowy nr [...] z dnia [...] czerwca 2007 r. Skarżąca decyzji...
polegające na wydaniu decyzji o warunkach zabudowy w sytuacji, gdy wydanie takiej decyzji nie było możliwe, gdyż teren przeznaczony pod inwestycję wymagał zgody na zmianę...
1   Następne >   2