Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata skarbowa X

SA/Wr 2211/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-12-18

. 31 ze zm./ opłaty administracyjnej od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przewidzianej w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r...
./ rada gminy nie może wprowadzać obowiązku opłaty administracyjnej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla celów budownictwa mieszkaniowego...

I SA/Po 224/97 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1997-05-15

od decyzji o zmianach warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. oddala skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze. Wojewoda rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność par...
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Tymczasem stosownie do art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz...

I SA/Sz 817/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-11-24

pozwolenia na budowę należy odróżnić od decyzji w sprawie warunków zabudowy - są to dwie odrębne decyzje wydawane w oparciu o inne ustawy przez różne organy administracji...
mieszkalnych, nie zachodzi przesłanka uzasadniająca wyłączenie z opłaty skarbowej decyzji w sprawie pozwolenia na budowę z dnia 2.11.2015 r. Decyzja o warunkach zabudowy dołączona...

II OZ 1137/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-31

Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego., W zarządzeniu...
wzywające do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi P. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków...

SA/Bk 402/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-09-26

Gminy ustaliła opłatę administracyjną 'za wydanie decyzji o warunkach zabudowy, dotyczy domków letniskowych', w wysokości 150 zł. Postanowienie to jest sprzeczne...
administracyjną za czynności urzędowe wykonywane przez podległe jej organy, o ile nie są one objęte przepisami o opłacie skarbowej. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy...

I SA/Gl 196/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-10-01

[...] organ podatkowy odmówił Fundacji zwrotu opłaty skarbowej w wysokości [...]zł od wydanych przez Prezydenta Miasta K. decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany sposobu...
jest stanowisko Fundacji, której działalnością jest prowadzenie B, że jest ona zwolniona z obowiązku uiszczania opłaty skarbowej od decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany sposobu...

I SA/Gl 19/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-05-07

. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 ze zm.), a w szczególności - z faktu, że do wniosku o pozwolenie na budowę strona winna dołączyć decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania...
. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) stanowi z kolei w art. 59 ust. 1 i 2, że decyzja o warunkach zabudowy jest wydawana w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego...

FSK 2247/04 - Wyrok NSA z 2005-09-29

ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli zamierzenie nie jest sprzeczne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...
są zbliżone, ponieważ praktycznie wszystkie grunty tej strefy są przeznaczone pod zabudowę'. Biegły ten podkreślił jeszcze, że teren, na którym położone są przedmiotowe...

I OSK 2887/15 - Wyrok NSA z 2017-08-11

do poniesienia opłaty jest właściciel nieruchomości z chwili stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzenia infrastruktury technicznej. Poprzez budowę...
każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej. Wydanie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej...

II SA/Kr 971/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-11-23

określonych ww. przepisami. Nietrafny jest pogląd, że rolą organu administracji jest ocena sporządzonej wyceny wyłącznie pod względem zachowania warunków formalnych...
ustalenia było stwierdzenie zaistnienia warunku materialnego nałożenia takiej opłaty, tj. ustalenie, iż do wzrostu wartości nieruchomości doszło wskutek uchwalenia planu...
1   Następne >   2