Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X

II SA/Ke 969/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-03-21

warunków zabudowy postanawia: odrzucić zażalenie A. P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 30 listopada 2015 r. Postanowieniem z 30 listopada 2015 r...
., w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy., W ustawowym terminie skarżąca wniosła zażalenie na ww. postanowienie., Zarządzeniem z dnia 15 grudnia 2015 r., doręczonym w dniu 19...

II OZ 26/16 - Postanowienie NSA z 2016-01-19

ze skargi S.J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze z [...] maja 2013 roku Nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia...
na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze z [...] maja 2013 r. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy., W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał...

II SA/Łd 1076/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-10-10

w sprawie ze skargi T. A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji postanawia...
Odwoławczego w Ł. z dnia [...], nr [...], w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji., Na powyższe postanowienie pełnomocnik skarżącej - doradca podatkowy D...

II SA/Łd 702/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-10-05

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji postanawia: odrzucić zażalenie. j.m. Zarządzeniem z dnia 20 lipca 2012r. Przewodniczący Wydziału II...
[...], nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji, przez nadesłanie 11 odpisów skargi, poświadczonych za zgodność z oryginałem., Na powyższe zarządzenie...

IV SA/Po 649/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-05-10

2015r. w przedmiocie warunków zabudowy (k.29)., W dniu [...] października 2015r. (w terminie) skarżący złożył zażalenie na powyższe postanowienie (k.60)., Zarządzeniem...
2016 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] maja 2015r. nr [...] w przedmiocie warunków...

II SA/Bd 1622/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-06-30

2013 r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy postanawia: odrzucić zażalenie. Postanowieniem z dnia 11 marca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy...
warunków zabudowy, z uwagi na cofnięcie skargi przez skarżącego., Własnoręcznie sporządzonym pismem, które wpłynęło do Sądu w dniu 8 kwietnia 2014 r. skarżący wniósł...

II SA/Kr 1781/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-02

niejawnym sprawy ze skargi J.K., na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 2 października 2009 r., znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy...
Odwoławczego w K. z dnia 2 października 2009 r., w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy. W dniu [...] czerwca 2010 r. skarżący złożył osobiście sporządzone pismo zatytułowane...

IV SA/Wa 763/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-25

w sprawie ze skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] lutego 2011 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia: 1...
. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy., Sąd pismami z dnia 26 marca 2012 r. przesłał skarżącemu odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV z dnia 23 marca 2012 r...

II SA/Gd 99/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-06-08

warunków zabudowy postanawia odrzucić zażalenie skarżącego A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. na postanowienie z dnia 16 marca 2012 r. oddalające...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 16 maja 2011r. w przedmiocie warunków zabudowy., W skardze został zawarty również wniosek o zawieszenie postępowania w niniejszej sprawie...

II SA/Łd 499/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-04-27

Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji p o s t a n a w i a: odrzucić zażalenie. A. P. Postanowieniem...
ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji. Odpis przedmiotowego postanowienia strona skarżąca odebrała w dniu 2 października 2015 r. i w dniu 5 października 2015 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   42