Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X
  • Symbol

II FSK 2995/14 - Wyrok NSA z 2016-11-25

”) warunkiem wprowadzenia postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności do obrotu prawnego jest doręczenie podatnikowi zarówno decyzji wymiarowej...
, jak i tego postanowienia albo tylko decyzji wymiarowej w sytuacji, gdy postanowienie o nadaniu tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności zostało zawarte w decyzji wymiarowej...

III FSK 398/21 - Wyrok NSA z 2021-11-23

2015 r. nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, dlatego, że do momentu podjęcia egzekucji postanowienie w tej sprawie nie zostało Skarżącej doręczone. Zdaniem...
Sądu skutek prawny w postaci nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności następuje od chwili wydania postanowienia, czyli złożenia podpisu...

III SA/Łd 133/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-06-07

przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w W. decyzje z dnia [...] i [...], którym to decyzjom postanowieniami z dnia [...] nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Wskazane postanowienia...
zostały odebrane przez pełnomocnika w dniu 12 listopada 2010 r. Zastosowanie, na podstawie art. 239b § 1 Ordynacji podatkowej rygoru natychmiastowej wykonalności...

II FSK 3984/14 - Wyrok NSA z 2016-10-27

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2014 r., sygn. akt [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę kasacyjną...
nadania decyzji nieostatecznej Prezydenta miasta rygoru natychmiastowej wykonalności; art. 210 § 4 O.p. w związku z art. 239b § 2 O.p., wskutek braku uprawdopodobnienia...

I SA/Gl 976/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-03-24

Gminy C. z dnia [...] nr [...] nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, ponieważ postanowienie doręczono tylko pełnomocnikowi., Uzasadniając swoje rozstrzygniecie...
Gminy C. uznał zarzuty Spółki za nieuzasadnione wskazując, że postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności zostało prawidłowo doręczone ustanowionemu...

III SA/Łd 149/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-06-07

rygor natychmiastowej wykonalności. Wskazane postanowienia zostały odebrane przez pełnomocnika w dniu 12 listopada 2010 r. Zastosowanie, na podstawie art. 239b § 1 rygoru...
natychmiastowej wykonalności nie wstrzymuje wykonania decyzji podatkowej, co wynika z art. 239b § 4 o.p. Ordynacja podatkowa nie przewiduje możliwości nadania rygoru natychmiastowej...

I SA/Gl 1107/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-02-16

[...] Nr [...] rygor natychmiastowej wykonalności., Wobec powyższego w dniu 4 listopada 2009 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w S., działając jako wierzyciel, wystawił przeciwko...
. W uzasadnieniu tego postanowienia organ egzekucyjny stwierdził, że uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji, stanowiącej podstawę dochodzenia...

V SA/Wa 2503/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-26

w P. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia ... września 2013 r. nr ... w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej...
okresy rozliczeniowe od lipca 2007 r. do grudnia 2007 r. rygor natychmiastowej wykonalności, Dyrektor Izby Celnej uchylił zaskarżone postanowienie w części dotyczącej...

I SA/Ke 209/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-06-18

Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę. Uzasadnienie:, Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał...
w mocy zaskarżone postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego z dnia, 8 listopada 2013 r. znak: (...) w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...

II FSK 3123/12 - Wyrok NSA z 2015-01-27

w podatku akcyzowym w kwocie 3.886 zł. Postanowieniem z 19 października 2011 r. Naczelnik Urzędu Celnego w L. nadał ww. decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Dnia 3...
2011 r. nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w L. z 17 października 2011 r., zaś postanowieniem z 19 stycznia 2012 r. odmówił...
1   Następne >   +2   +5   +10   100