Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X

II OSK 12/18 - Wyrok NSA z 2019-11-26

z siedzibą w K. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] lipca 2016 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...
natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego Nr [...] z dnia [...] marca 2016 r., nadał rygor natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji Wojewody...

VII SA/Wa 1618/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-13

w [...] na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] maja 2015 r. znak: [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę Przedmiotem...
, po rozpatrzeniu zażalenia K. R. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] lutego 2015 r. Nr [...], znak: [...], nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji...

VII SA/Wa 1584/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-02

. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] lutego 2015 r., nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody [...] z dnia [...] lutego 2015r., zatwierdzającej projekt...
[...] z dnia [...] lutego 2015 r., rygoru natychmiastowej wykonalności., Z akt sprawy wynika, że na wniosek inwestora (tj. [...] S.A. z siedzibą w [...]), Wojewoda...

VII SA/Wa 428/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-10

z dnia [...] grudnia 2020 r. znak [...] w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargi I., Decyzją z [...] grudnia 2019 r...
. nr [...] Wojewoda [...] działając na podstawie art. 108 § 1 i 2 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Inwestora nadał ww. decyzji rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na wskazany...

VII SA/Wa 1595/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-10

w [...] na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] maja 2015 r. znak [...] w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności oddala...
postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] lutego 2015 r. nr [...] nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody [...] z dnia [...] lutego 2015 r...

IV SA 2560/97 - Wyrok NSA z 2000-01-24

Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany decyzji od razu przy jej wydaniu albo też na podstawie par. 2 art. 108 Kpa w późniejszym terminie ale tylko do czasu...
decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności nie mogą być interpretowane rozszerzająco lecz ścieśniająco. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi...

II OSK 2530/21 - Wyrok NSA z 2022-02-10

[...] grudnia 2020 r. znak [...] w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 10 czerwca 2021 r. VII SA/Wa 428/21...
[...] w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Wyrok ten został wydany w następującym stanie sprawy:, Decyzją z dnia [...] grudnia 2019 r...

II OSK 699/22 - Wyrok NSA z 2022-06-27

[...] z dnia [...] lipca 2021 r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z 7 grudnia 2021 r., sygn. akt II...
., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji z [...] marca 2021r., znak: [...] o zezwoleniu Zarządowi Powiatu L. na realizację inwestycji drogowej pn. rozbudowa...

VII SAB/Wa 117/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-07

Ministra Infrastruktury I. zobowiązać Ministra Infrastruktury do załatwienia zażalenia I. P. z dnia [...] dotyczącego rygoru natychmiastowej wykonalności zawartego w pkt...
nr [...] [...] z wyłączeniem skrzyżowania z drogą krajową nr [...]. Powyższej decyzji organ nadał rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na uzasadniony interes...

VII SA/Wa 1133/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-07

., Pismem z dnia [...] lutego 2011 r., znak: [...], Inwestor wniósł o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności ze względu na uzasadniony interes społeczny...
[...]) - Odcinek od ul. [...] do ul. [...]' w [...] oraz nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności., Od przedmiotowej decyzji odwołanie do Ministra Infrastruktury...
1   Następne >   +2   +5   +10   100