Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Mienie zabużańskie X

I OSK 545/20 - Wyrok NSA z 2020-09-25

należało przyznać Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, że przez pojęcie 'rażącego naruszenia prawa' (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.) należy rozumieć naruszenie...
z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. Rażące naruszenie prawa musi tkwić w treści decyzji administracyjnej, a nie w postępowaniu, w którym decyzja ta została wydana. Wobec...

I SA/Wa 2294/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-20

okoliczność, czego Wojewoda [...] w niniejszej sprawie zaniechał., Stwierdzone naruszenia mają charakter rażący, albowiem wbrew normie wynikającej z prawa materialnego (art. 3...
decyzji Wojewody [...] z dnia [...] września 2016 r., jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wywiódł J. L...

I SA/Wa 2195/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-13

z takich interpretacji, nie może być oceniany jako rażące naruszenie prawa. Zdaniem ministra zarzut rażącego naruszenia prawa musi wynikać z przesłanek niebudzących wątpliwości, a rażące...
zaniechanie przez Ministra ustosunkowania się w treści uzasadnienia zaskarżonej decyzji do zarzutu wydania ww. decyzji Ministra Skarbu Państwa z rażącym naruszeniem prawa...

I SAB/Wa 53/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-29

z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala skargę w pozostałej części; 4. zasądza od Wojewody [...] na rzecz skarżącego [...] 580 (pięćset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu...
. Te okoliczności będą miały jedynie znaczenie przy ocenie charakteru stanu zwłoki, a więc czy przybrała ona postać rażącego naruszenia prawa., W niniejszej sprawie wniosek inicjujący...

I OSK 1528/17 - Wyrok NSA z 2019-04-09

wymaga częściowej korekty., Sąd wskazał, że rażące naruszenie prawa zachodzi wtedy, gdy treść decyzji administracyjnej jest jednoznacznie sprzeczna z treścią przepisu prawa...
, owo rażące naruszenie prawa musi być przy tym oczywiste. Prawo każdego ze spadkobierców osoby, która pozostawiła majątek poza obecnymi granicami RP, determinowane...

I SA/Wa 935/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-20

może stanowić wyłącznie wniosek określonego podmiotu, to jego brak stanowi rażące naruszenie prawa, skoro wszystkim spadkobiercom właściciela pozostawionej nieruchomości...
NSA stanowi to rażące naruszenie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi...

I SA/Wa 2864/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-11

na względzie powyższe okoliczności faktyczne Minister uznał, że kwestionowana decyzja nie zawiera wad mogących powodować naruszenie prawa w stopniu rażącym rozumianym zgodnie...
wynika z uzasadnienia tej decyzji, co skutkowało brakiem ustalenia, że decyzja Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w [...] wydana została z rażącym naruszeniem prawa. Mając...

II SAB/Wr 901/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-07-19

ma miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. zobowiązuje Wojewodę Dolnośląskiego do wydania aktu albo dokonania czynności w terminie 30 dni od daty doręczenia prawomocnego...
, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Ponadto, uwzględniając skargę, sąd może orzec z urzędu...

I OSK 2442/16 - Wyrok NSA z 2018-02-16

stanowiących uprzednio własność S., pomimo że decyzja ta została wydana z rażącym naruszeniem prawa, w tym w szczególności art. 1 ust. 1 i art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 27 lipca 1949...
: [...]')., W związku z tym Sąd nie podzielił stanowiska skarżących, że decyzja z 1967 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa z uwagi na fakt: iż została oparta na treści dwóch...

I SA/Wa 2574/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-15

procesowym w wyniku którego powstają skutki niemożliwe do zaakceptowania z punktu widzenia praworządności, co musi być uznane za rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156...
poza obecnym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej., W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniesionej pryey K. M. zarzucono powyższej decyzji naruszenie:, 1. Prawa...
1   Następne >   3