Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Jednostki badawczo-rozwojowe X

OSK 374/04 - Wyrok NSA z 2004-06-22

i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1271 ze zm./., Skarga kasacyjna oparta została na zarzucie rażącego naruszenia prawa...
zarzut skargi kasacyjnej, mający polegać na rażącym naruszeniu prawa materialnego tj. art. 64 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach naukowo...

II SA/Gd 2227/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-12-17

z rażącym naruszeniem prawa, gdyż rozpoznając odwołanie od nieważnej decyzji utrzymano tę decyzję w mocy /art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa/., Z powyższych względów Naczelny Sąd...
jednostek badawczo-rozwojowych następuje z mocy prawa. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Instytutu (...) w W. na decyzję Wojewody (...) z dnia 31...

SA/Bk 494/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-01-05

z rażącym naruszeniem prawa., Obie decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego zostały zaskarżone przez Prokuratora Apelacyjnego w (...). Decyzjom tym skarżący zarzucił...
naruszenie przepisów postępowania administracyjnego /art. 7, art. 75, art. 77 par. 1 i art. 80 Kpa/, polegające na nieprzeprowadzeniu niezbędnych w sprawie dowodów między innymi...

IV SA 1197/97 - Wyrok NSA z 1997-12-03

zostało postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności powyższej decyzji z dnia 27 lutego 1969 r. jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., Minister Rolnictwa...
. 156 par. 1 pkt. 2 i art. 156 par. 2 Kpa stwierdził że orzeczenie wydane zostało z naruszeniem prawa., W wyniku skargi na tę decyzję wniesionej przez Instytut...

II GSK 844/19 - Wyrok NSA z 2022-11-15

z dnia 5 lutego 2018 r. w sytuacji, kiedy nie nastąpiło rażące naruszenie prawa, mające wpływ na wynik sprawy., Podnosząc te zarzuty skarżący kasacyjnie wniósł...
kasacyjnej, co oznacza, że zakres rozpoznania w postępowaniu kasacyjnym został ograniczony do weryfikacji zasadności zarzutów naruszenia prawa sformułowanych w skardze...

II GSK 845/19 - Wyrok NSA z 2022-11-15

2018 r. w sytuacji, kiedy nie nastąpiło rażące naruszenie prawa, mające wpływ na wynik sprawy., Podnosząc te zarzuty skarżący kasacyjnie wniósł o uchylenie zaskarżonego...
, że zakres rozpoznania w postępowaniu kasacyjnym został ograniczony do weryfikacji zasadności zarzutów naruszenia prawa sformułowanych w skardze kasacyjnej i piśmie z 11...

II GSK 846/19 - Wyrok NSA z 2022-11-15

, kiedy nie nastąpiło rażące naruszenie prawa, mające wpływ na wynik sprawy., Mając powyższe na uwadze wniósł o:, 1) uchylenie zaskarżonego wyroku Wojewódzkiego Sądu...
, co oznacza, że zakres rozpoznania w postępowaniu kasacyjnym został ograniczony do weryfikacji zasadności zarzutów naruszenia prawa sformułowanych w skardze kasacyjnej...

II GSK 847/19 - Wyrok NSA z 2022-11-15

Certyfikującej Instytutu z dnia 5 lutego 2018 r. w sytuacji, kiedy nie nastąpiło rażące naruszenie prawa, mające wpływ na wynik sprawy., Mając powyższe na uwadze wniósł...
zarzutów naruszenia prawa sformułowanych w skardze kasacyjnej i piśmie z 11 października 2022 r. Pismo to zostało potraktowane jako uzupełnienie uzasadnienia skargi...

I SA/Łd 1411/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-01-30

oraz poprzez naruszenie zasady prawdy obiektywnej i związanej z nią zasady swobodnej oceny dowodów, a także zarzut naruszenia przepisów prawa materialnego tj. art. 7 ust. 1-3...
o stwierdzenie nieważności decyzji organów podatkowych obu instancji jako wydanych z rażącym naruszeniem art. 233 § 1 pkt 2 lit. a w zw. z art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej...

III RN 109/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-06-07

za odpowiadające prawu., Od powyższego wyroku Minister Sprawiedliwości wniósł rewizję nadzwyczajną zarzucając rażące naruszenie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym...
Sądzie Administracyjnym stanowiącym, że w razie nieuwzględnienia skargi sąd skargę oddala. Doprawdy nie wiadomo na czym miałoby polegać naruszenie tego przepisu i to rażące...
1   Następne >   2