Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Sprawy jakości, certyfikacja, dozór X

VI SA/Wa 2517/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-27

jest upoważnionym przedstawicielem hiszpańskiego producenta w Polsce i dokonuje oznakowania wyrobów budowlanych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa., W dniu 5 maja 2016 r...
) do oznakowania wyrobu ani dołączania do wyrobu budowlanego wymaganych przepisami prawa informacji., Ponadto, jak ustalił organ odwoławczy, V. Sp. z o.o. z siedzibą w K...

II GSK 3721/17 - Wyrok NSA z 2020-01-30

z przepisami obowiązującego prawa., Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinie pismem z dnia 5 maja 2016 r. zwrócił się do 'B' Sp. j. o ponowne...
do wyrobu budowlanego wymaganych przepisami prawa informacji. Organ odwoławczy ustalił także, że A. z o.o. posiada status upoważnionego przedstawiciela producenta C...

II GSK 1099/18 - Wyrok NSA z 2020-01-30

obowiązującego prawa., Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinie pismem z dnia 5 maja 2016 r. zwrócił się do 'B.' Sp. j. o ponowne ustalenie adresu...
pełnomocnictwa) do oznakowania wyrobu ani dołączania do wyrobu budowlanego wymaganych przepisami prawa informacji. Tym samym wskazanie przez sprzedawcę na etykiecie innego...

II GSK 1089/17 - Wyrok NSA z 2017-09-20

zakończona ostatecznym postanowieniem wydanym przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] grudnia 2015 r. w sprawie o sygn. akt [...];, 2. prawa materialnego...
na poniesienie nieuzasadnionych kosztów;, 3. prawa materialnego, tj. art. 174 pkt 1 p.p.s.a. w zw. art. 26 ust. 3 ustawy o wyrobach budowlanych w zw. z § 9 ust. 1...

II GSK 3297/17 - Wyrok NSA z 2018-03-07

prawa materialnego, tj.:, - niewłaściwe zastosowanie art. 26 ust. 3 ustawy o wyrobach budowlanych (zwanej dalej 'UWB') w związku z art. 4 ust. 3 i art. 8 ust. 2...
krajowym wyrobów budowlanych może być także - jak w tej sprawie - sprzedawca. W tym stanie rzeczy za niezasadne należało uznać pozostałe zarzuty prawa materialnego, w tym art. 4...

II GSK 551/19 - Wyrok NSA z 2022-07-05

do obrotu produkowanego przez nią wyrobu budowlanego niespełniającego deklarowanych przez producenta wymogów było zgodne z prawem, a wysokość kary była 'adekwatna...
Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 listopada 2019 r., sygn. akt VI SA/Wa 928/18 w sprawie ze skargi A. Sp. z o.o. w C. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego...

II GSK 1529/21 - Wyrok NSA z 2021-10-26

z dnia 2 listopada 2020 r. sygn. akt VI SA/Wa 730/20 w sprawie ze skargi ['A.'] Sp. z o.o. w D. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] stycznia...
2020 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wyrobu budowlanego niespełniającego wymagań określonych w ustawie o wyrobach budowlanych oddala skargę...

II GSK 1606/21 - Wyrok NSA z 2021-10-29

upoważnienia w dniu [...] sierpnia 2019 r. w markecie budowlanym, u przedsiębiorcy Z. Spółka z o.o. z siedzibą w M. ('skarżąca', 'Spółka', 'strona'), nie ujawniając charakteru...
z [...] listopada 2019 r. została wydana na podstawie błędnych przepisów prawa materialnego, w związku z czym zasadne jest jej uchylenie w całości i orzeczenie w tym zakresie...

II GSK 1560/21 - Wyrok NSA z 2021-10-29

Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie. Zakresem ww. badań objęto ocenę spełniania przez produkt wymagań w zakresie bezpieczeństwa określonych w pkt 6.1.7 ww. normy...
, gdy brak jest przepisów prawa, które regulowałyby wymagania bezpieczeństwa dla tej grupy produktów, zaś skarżąca nie deklaruje, że forma [...] spełnia wymagania określone...