Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych X

IV SA 285/93 - Wyrok NSA z 1994-02-21

skarżącej w razie uwzględnienia skargi. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Przedsiębiorstwa Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi w S. na decyzję...
Budowlanymi w S. wyjaśnia, że w myśl decyzji Wojewody (...) z dnia 31 sierpnia 1991 r. jest wieczystym użytkownikiem powyższej nieruchomości. W systemie gospodarki planowej...

I OSK 982/06 - Wyrok NSA z 2007-06-04

I instancji przytoczył następujące okoliczności faktyczne i prawne:, Pismem z dnia 2 października 2001 r. PKP S.A. wystąpiła o stwierdzenie nabycia z mocy prawa z dniem 27...
Koleje Państwowe' (Dz. U. Nr 89, poz. 948 ze zm.), prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Dzierżoniowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 37/6, obręb...

SA/Gd 3562/95 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1996-08-21

ogólnym /sukcesję generalną/ obejmujące ogół praw i obowiązków poprzednika prawnego, przechodzących na jego następcę., 2. Dopiero z dniem 1 stycznia 1993 r. można mówić...
. decyzją z 6 listopada 1995 r. po rozpatrzeniu odwołania Przedsiębiorstwa Budowlanego P. Spółka z o.o. utrzymała w mocy decyzje Urzędu Skarbowego w M. z 20 lipca 1995 r...

SA/Po 561/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-06-03

(...), ponieważ nie mają do niej zastosowania przepisy art. 8 ust. 2 i 3 powyższej ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. i nie może ona wstąpić we wszystkie prawa i obowiązki byłego...
- po zbadaniu zasadności wystąpienia i prawidłowości przekazanych danych - nie zakwestionował prawa do skorzystania z tej ulgi. Warunki te spełniało zlikwidowane...

II SA/Gl 1052/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-28

, nie władał działką jako właściciel, nie wyrażał tym samym woli wykonywania w stosunku do niej prawa własności. 'A' nie przedstawiło żadnego dowodu, na podstawie...
z mocy prawa z dniem [...]r. stały się własnością Skarbu Państwa. 'A' za korzystanie z działek przez okres 28 lat nie wypłaciło mu grosza, nie podpisano umowy na dzierżawę...