Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X
  • Symbol

VIII SA/Wa 585/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-23

powiatowy stwierdził, że żądanie skarżących dotyczy postępowania, o którym mowa w rozdziale 5a Prawa budowlanego, tj. postępowania w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót...
, że roboty budowlane prowadzone są prawidłowo natomiast zdaniem skarżących doszło do naruszenia przepisów prawa budowlanego. Zarzucili, że PINB w ogóle nie odniósł...

II SA/Bd 1288/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-03-26

') oraz K. w B. (dalej jako: 'Koło Łowieckie')., Odwołujące się Stowarzyszenie zarzuciło naruszenie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane poprzez niezgodność...
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243 z 2010 r., poz. 1623 ze zm.). Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele...

II SA/Lu 55/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-03-22

. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania L. P., Inspektor Nadzoru Budowlanego utrzymał w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru...
. Do zakończenia budowy brakuje wykończenia elewacji, rynien i rur spustowych. Roboty budowlane zostały wykonane bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę. Inwestorem...

II SA/Bd 753/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-01-15

. PINB, działając na podstawie art. 49 b ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nałożył na A. K. i P. K. - K. obowiązek przedłożenia w terminie...
w zakresie uniemożliwiającym do doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu zgodnego z prawem., W zażaleniu złożonym na powołane postanowienie skarżący, działający poprzez...

II SA/Sz 20/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-05-30

, Starosta K. decyzją z dnia, [...]., Nr [...], [...] w oparciu o przepis art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane...
określonych w art. 32 ust. 4 ustawy Prawo budowlane organ I instancji zgodnie z treścią art. 35 ust. 4 nie mógł odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę...

II SA/Ke 753/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-10-08

kontenera. Nie wyjaśniono także, czy ustawienie tego kontenera będzie wiązało się z koniecznością dopełnienia czynności formalnoprawnych wynikających z prawa budowlanego...
budowlanych, które nie są zwolnione spod regulacji prawa budowlanego, o czym będzie mowa niżej., Organ ustalił ponadto, że skarżący zgromadził niewielką ilość materiału...

II SA/Rz 5/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-05-23

dotyczyła budynku murowanego, a nie drewnianego, w którym mieszkała strona. Budynek murowany nie został zaś oddany do użytkowania, a zatem w świetle prawa budowlanego...
skutki na gruncie prawa budowlanego takiego zdarzenia nie wykluczają jednak możliwości faktycznego zamieszkiwania w takim budynku. Budynek ten był bowiem w pełni...

III SA/Kr 241/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-15

użytkowania w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, co wymaga złożenia do właściwego organu architektoniczno-budowlanego zgłoszenia robót, czego jak organ ustalił skarżąca...
organowi błędną wykładnię art. 40 ust. 2 u.p.s. poprzez bezpodstawne uzależnienie przyznania zasiłku celowego od spełnienia wymogów określonych przepisami prawa budowlanego...

III SA/Kr 528/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-08-25

- Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2006r, Nr 156, poz.1118 ze zm.) nie przystąpił do użytkowania przedmiotowego budynku., Z przeprowadzonych w dniu 22.11.2010r ponownych...
, aby szkody wystąpiły w budynku mieszkalnym w rozumieniu ww. ustawy - Prawo budowlane., Powyższe stanowisko nie jest zgodne z prawem . Rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji...

I OSK 652/12 - Wyrok NSA z 2012-06-15

przedmiotowej ekspertyzy przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W., nie było dopuszczalne i stanowiłoby naruszenia bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa...
Inspektorat Nadzoru Budowlanego lecz Starostwo Powiatowej (odmienny pogląd organu I instancji jest sprzeczny z przepisami prawa budowlanego) a - po drugie, przedmiotową decyzją...
1   Następne >   +2   +5   +10   74