Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X

II OSK 1823/16 - Wyrok NSA z 2018-06-20

, a następnie decyzją z [...] stycznia 2015 r., wydaną na podstawie art. 51 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, zatwierdził projekt budowlany zamienny i udzielił pozwolenia...
na wznowienie robót budowlanych., Organ odwoławczy podał, że w jego ocenie rozstrzygnięcie organu I instancji jest zgodne z prawem i powołując treść art. 51 ust. 4 i art. 35...

II GSK 2332/16 - Wyrok NSA z 2018-05-29

z inwestorem jest typowym stosunkiem prawnym określonym w ustawie - Prawo budowlane i jego istotne elementy wynikają z tej ustawy. Dwustronna umowa ma jedynie znaczenie...
prawne zawarte w przepisach ustawy - Prawo budowlane powinny być podstawą oceny charakteru prawnego umowy łączącej inspektora nadzoru ze skarżącą., Wojewódzki Sąd...

II GSK 2764/16 - Wyrok NSA z 2018-05-29

prawnym określonym w ustawie - Prawo budowlane i jego istotne elementy wynikają z tej ustawy. Dwustronna umowa ma jedynie znaczenie pomocnicze, gdyż odpowiedzialność...
finansowanych ze środków publicznych' w zw. z art. 750 Kodeksu cywilnego oraz art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo budowlane, poprzez przyjęcie, że przepis ten nie odnosi...

IV SA 377/98 - Wyrok NSA z 2000-05-12

Sanitarnej /Dz.U. nr 12 poz. 49 ze zm./, jak też z art. 32 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./, nie wynika, aby na postanowienie...
. Przepis art. 20 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo budowlane /rozdz. 3 określający prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego/ stanowi, że do pod stawowych obowiązków...

II SA/Po 1112/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-05-13

. Prawo budowlane (dalej: 'Prawo budowlane')., E. C. zadeklarowała bowiem w ofercie, że zapewnia podjazdy oraz dojścia o nachyleniu zgodnym z przepisami wydanymi...
na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 Prawa budowlanego. Powyższymi przepisami są przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków...

III SA/Po 694/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-12-17

zapewniania podjazdu i dojścia o nachyleniu zgodnym z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zapewnienia...
o nachyleniu zgodnym z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 Prawa budowlanego. Po przeprowadzeniu dowodu z oględzin ustalono, że procent nachylenia pochylni...

III SA/Wr 495/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-07-10

. 48 ust. 1, art. 83 ust. 1 i art. 90 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, przez przyjęcie, że: 1) istnieje podstawa faktyczna i prawna do wydania zaskarżonego...
lipca 1994 r. - Prawo budowlane, art. 106, art. 107 § 3 i art. 155 § 1 pkt. 2, 3, 6, i 7 K.p.a. przez przyjęcie, że: 1) istnieją faktyczne i prawne przesłanki...

III SA/Kr 477/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-09-27

, o których mowa w art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333,) celem dokonania zmiany sposobu użytkowania obiektu przy ul. M...
skarżąca powołała treść art. 71 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego., Strona skarżąca podkreśliła także, że poradnia podmiotu wybranego do zawarcia umowy powinna spełniać warunki...

VII SA/Wa 100/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-09

przepisów: ustawy - Prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktów planistycznych, o których mowa w tej ustawie, oraz przepisów wydanych...
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w części dotyczącej przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1333 z późn. zm...

III SA/Gd 423/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-12-07

zaskarżoną decyzję [...] Inspektora Sanitarnego [...] wskazując w uzasadnieniu, iż wyciszenie hałasu wymaga w istocie rozstrzygnięć z zakresu prawa budowlanego...
z zakresu prawa budowlanego., W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie, podtrzymując argumentację zawartą w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   26