Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Interpretacje podatkowe X

I SA/Sz 407/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-07-13

przesyłowego w rozumieniu art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne., Wyżej wymienione urządzenia nie są budowlane, lecz stricte techniczne...
. 2 u.p.o.l. i art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U z 2016 r. poz. 290 ) - dalej w skrócie 'Prawo budowlane' lub 'u.p.b.', żadne...

I SA/Sz 416/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-07-13

oraz wieżę., W ocenie Wnioskodawcy, na podstawie art. 1a ust. 1 pkt. 2 u.p.o.l. i art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U z 2016 r...
. poz. 290 ) - dalej w skrócie 'Prawo budowlane' lub 'u.p.b.', żadne urządzenia techniczne elektrowni wiatrowych nie wchodzą od 01.01.2017 r. w zakres opodatkowania...

I SA/Łd 513/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-07-20

za budowle w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w związku z art. 3 pkt 3 prawa budowlanego nawet po zmianach wprowadzonych ustawą...
. 1 pkt 2 u.p.o.l., które odwołuje się do art. 3 pkt 9 prawa budowlanego. W zakres pojęcia budowli nie wchodzą bowiem urządzenia techniczne, które się w nim znajdują...

I SA/Bd 3/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-03-25

energetyczne, gondole z umieszczonymi w nich urządzeniami oraz skrzydła nie są budowlami w rozumieniu ustawy prawo budowlane, a w konsekwencji nie stanowią przedmiotu...
o podatkach, budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane...

II FSK 2027/14 - Wyrok NSA z 2016-08-24

wyliczenie zawarte jest w art. 3 pkt 5 ustawy - Prawo budowlane i nie pokrywa się ono z zakresem wyliczenia obiektów budowlanych stanowiących budowle w rozumieniu art. 3...
pkt 3 ustawy - Prawo budowlane. Zdaniem Spółki spornych hal namiotowych nie można zaliczyć do budowli w rozumieniu Prawa budowlanego, a w konsekwencji nie podlegają...

I SA/Ol 410/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-08-03

odsyła tylko i wyłącznie do przepisów Prawa budowlanego. Ustawy z dnia 20.05.2016r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2016 poz. 961...
) nie można zaliczyć do sfery prawa budowlanego., W związku z powyższym, zdaniem wnioskodawcy, definicja budowli w Prawie budowlanym nie zmieniła się. Wykreślenie z niej elektrowni...

III SA/Wa 2093/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-06

1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) stanowi tymczasowy obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 12 Prawa budowlanego...
. Jednocześnie zgodnie z art. 30 ust. 1a Prawa budowlanego inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, o których mowa w ust. 1, może wystąpić z wnioskiem...

II FSK 2622/18 - Wyrok NSA z 2019-01-11

się tylko elementy budowlane elektrowni wiatrowej, co wynika z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. t.j. z 2017 r., poz. 1332);, - art. 1a...
gdy, w ocenie skarżącego, budowla oznacza tu elektrownię wiatrową tylko z elementami budowlanymi, co wynika z art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego;, - art. 3 pkt 3 Prawa...

II FSK 2621/18 - Wyrok NSA z 2019-01-11

, składają się tylko elementy budowlane elektrowni wiatrowej, co wynika z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. t.j. z 2017 r., poz. 1332...
, podczas gdy, w ocenie skarżącego, budowla oznacza tu elektrownię wiatrową tylko z elementami budowlanymi, co wynika z art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego;, - art. 3 pkt 3 Prawa...

II FSK 3468/17 - Wyrok NSA z 2019-01-17

budowlane elektrowni wiatrowej, co wynika z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.);, b) art. 1a ust. 1 pkt 2...
Spółki, budowla oznacza tu elektrownię wiatrową tylko z elementami budowlanymi, co wynika z art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane;, c) art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane...
1   Następne >   +2   +5   +10   100