Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X

V SA/Wa 838/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-14

dofinansowaniem;, przedstawią pozwolenie na budowę lub zgłoszenie przewidziane w przepisach prawa budowlanego., Zdaniem organu odwoławczego prace sfinansowane ze środków...
przez ZAZ działalności gastronomicznej w pomieszczeniach nie posiadających pozwolenia na użytkowanie oraz uniemożliwiającymi odzyskanie przez dzierżawcę (organizatora ZAZ...

VI SA/Wa 906/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-17

zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz w celu polepszenia warunków socjalnych pracowników., Minister Pracy i Polityki Społecznej decyzją z dnia [...] marca 2010 r., na podstawie...
, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy...

II GSK 1085/10 - Wyrok NSA z 2011-10-18

.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.; dalej Prawo budowlane) do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę...
budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony...

II SA/Po 261/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-10-10

). Powinny być one zatem uwzględnianie przede wszystkim na etapie postępowania o wydanie pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego...
na budowę projekt techniczny oraz kiedy i na podstawie jakich ustaleń dotyczących powyższej kwestii udzielono skarżącej pozwolenia na użytkowanie. Dopiero takie ustalenia...

II SA/Wr 798/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-12-18

budowlane (t. jedn. Dz. U z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.) pozwolenie, a nie wytyczne, i co równie istotne obowiązek uzyskania pozwolenia ograniczony został wyłącznie...
, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej mających zastosowanie do całego obszaru objętego planem. Zdaniem organu nadzoru wskazane uregulowania uchwały wykraczają...

II GSK 2548/15 - Wyrok NSA z 2017-05-10

-wypoczynkowego (baza rehabilitacyjna), a koszty budowy budynku sfinansowano ze środków pochodzących z funduszu rehabilitacji. Pozwolenie na użytkowanie wybudowanego...
we wniosku o wydanie interpretacji - był finansowany zakup gruntu i budowa ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego, jak i obowiązujące w momencie orzekania rozporządzenie...

V SA/Wa 30/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-27

ze środków pochodzących z funduszu rehabilitacji. Pozwolenie na użytkowanie wybudowanego budynku wydane zostało w dniu 11 maja 2001 r. Budynek, jako środek trwały, podlega...
stosownych zezwoleń, wspólnicy spółki cywilnej wybudowali budynek ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego (baza rehabilitacyjna), a koszty budowy budynku sfinansowano...