Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Publiczny obrót papierami wartościowymi X

VI SA/Wa 1921/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-25

postępowania, tj.: umowy o świadczenie usług doradczych zawartej 23 lutego 2009 r. pomiędzy Stroną a [...] sp. z o.o. (dalej: '[...]') wraz z aneksem z 24 lutego 2009 r., umowy...
o świadczenie usług doradztwa podatkowego zawartej 28 lipca 2008 r. pomiędzy stroną a [...], raportu z wyceny znaków towarowych '[...]', '[...]' oraz '[...]' (zwanym...

VI SA/Wa 2694/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-29

poinformowała, że istotne zmniejszenie przychodów z tytułu usług marketingowych w III kwartale 2010 roku oraz straty w towarach handlowych (rozliczenia inwentaryzacji...
tys. zł, w skorygowanym planie budżetu w kwocie 192 675 tys. zł, co stanowiło wzrost o 16 664 tys. zł) (k. 264 - 271),, • strata z tytułu ubytków towarów wyższa od pierwotnie...