Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X

I SA/Sz 291/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-10-15

się zwolnienie od podatku od nieruchomości w stosunku do w/w przedsiębiorców, uchwała ta jednocześnie wskazuje cele, dla jakich zwolnienie to przysługuje, stanowiąc, iż celem...
12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, objęła zwolnieniem od podatku od nieruchomości na okres do końca [...]r.grunty, budynki i budowle w obszarze [...] ha byłego...

FPK 3/97 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1997-04-14

, które zostały poddane remontowi kapitalnemu; obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje w odniesieniu do tych budynków w chwili określonej w art. 6 ust. 1...
Miasta W. z dnia 16 września 1996 r. w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości, po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 1997 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego...

FPK 8/97 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1997-07-28

prawnym obowiązującym do końca 1996 r. obowiązany do płacenia podatku od nieruchomości od budynków i gruntów będących w jego zarządzie według stawek określonych w art. 5...
. od decyzji Wójta Gminy I. z dnia 30 grudnia 1996 r. w przedmiocie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, po rozpoznaniu w dniu 28 lipca 1997 r...

FPS 11/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-11-12

stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za okres od 1997 r. do 31 marca 2000 r., wystąpił do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy...
się do Urzędu Miasta Rz. z wnioskiem o przyjęcie skorygowanych deklaracji podatkowych za lata 1995-2000 dokumentujących nadpłatę w podatku od nieruchomości za te okresy...

II SA/Bd 1221/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-03-08

i naliczenie na tej podstawie podatku od nieruchomości oraz względy estetyczne. Poza tym z pisma wynika, że wyrażają zgodę na rozbudowę w innej części działki. Organ wskazał...
się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Z prawa tego skorzystali państwo Teresa i Henryk D. - współwłaściciele nieruchomości...

II GSK 589/08 - Wyrok NSA z 2008-12-18

Wodnej w O. o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym...
oraz o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości. Zaznaczyła przy tym, iż we wniosku o zwrot utraconych dochodów uwzględniła powierzchnie...

II OSK 1780/15 - Wyrok NSA z 2017-03-14

mógł również zwrócić się do Wydziału Finansowego Urzędu Miasta [...] o ustalenie, od kiedy developer płacił zmniejszony podatek od nieruchomości co nastąpiłoby...
, że nieruchomość przy ul. T. jest wspólną własnością małżonków oraz, że większość decyzji związanych z tą nieruchomością podejmują razem. Zeznania świadków wskazywały...

I SA/Gl 897/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-10-06

zaobserwowanym w marcu spadkiem dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - głównym źródle dochodów własnych miasta - i zagrożeniem kolejnego spadku...
z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu wyłącznie z powodu spadku dochodów z tytułu udziału w podatku...

SA/Kr 2741/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1995-09-21

były one obowiązane uiszczać podatek od nieruchomości, z wyjątkiem oczywiście gruntów zwolnionych od tego podatku. Nie były one wprawdzie zakładami budżetowymi, lecz posiadały inną...
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./. Decyzją z dnia 17 maja 1994 r. Kolegium Odwoławcze przy Sejmiku Samorządowym...

II SA/Bd 827/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-12-14

z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r., Nr 63, poz. 613 ze zm.), może być dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości uznany...
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (dz. nr II obręb [...]) na cele budowlane,, - czterech egzemplarzy projektu budowlanego obejmującego wszystkie występujące...
1   Następne >   +2   4