Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od środków transportowych X

I SA/Rz 435/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-09-17

skarżącego, stwierdzenie w treści umów sprzedaży, że objęte nimi pojazdy są zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych, na podstawie art. 9 pkt 6 ustawy z dnia 9...
września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1519), gdyż ich wartość nie przekracza 1 000 zł, nie stanowi o tym, że pojazdy...

I SA/Lu 577/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-09-26

niejawnym sprawy ze skargi M. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2004 rok p o s t a n...
na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] o nr [...] w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2004 rok. Przedmiotowe wezwanie pomimo dwukrotnego...

II FSK 639/15 - Postanowienie NSA z 2017-07-18

w sprawie ze skargi A. C. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia 8 września 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku od środków transportowych...

I SA/Kr 254/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-08-13

. złożonego w dniu 16.04.2015 r., w którym R. P. wskazał miejsce zamieszkania [...], [...], -8 deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych złożonych w dniu...
utrudnienie czynności organu podatkowego poprzez deklarowanie miejsca zamieszkania takiego, które uniemożliwi konkretnemu organowi podatkowemu (który wszczął i prowadzi...

I SA/Lu 23/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-05-12

z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku od środków transportowych za miesiące wrzesień - grudzień 2005 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
[...] Nr [...] w sprawie określenia L. G. wysokości zaległości w podatku od środków transportowych za cztery miesiące 2005 r. w kwocie 200,00 zł i określiło wysokość...

II FSK 992/07 - Wyrok NSA z 2008-10-22

w K. z dnia 6 grudnia 2005 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu podatku od środków transportowych za 2003 r. oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 22 lutego...
. w przedmiocie zwrotu podatku od środków transportowych za 2003 r., W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Sąd pierwszej instancji stwierdził, że zgodnie z art. 12 ust. 1...

II FW 1/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-09

terytorialnego poprzez wskazanie organu właściwego w sprawie podatku od środków transportowych za 2017r. postanawia: wskazać Wójta Gminy Stara Kamienica jako organ...
właściwy w sprawie podatku od środków transportowych za 2017r. II FW 1/18, Uzasadnienie, Prezydent Miasta R. pismem z dnia 30 października 2017 r., na podstawie art. 15 § 1 pkt...

I SA/Lu 1326/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-05-23

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od środków transportowych za lata 2008 - 2012 I. oddala skargę; II. przyznaje adwokatowi I. K...
jako podatnik) zobowiązanie w podatku od środków transportowych za 2008 r. w kwocie 990 zł, za 2009 r. w kwocie 990 zł, za 2010 r. w kwocie 990 zł, za 2011 r. w kwocie 990 zł...

I SA/Lu 1325/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-05-23

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od środków transportowych za lata 2008 - 2012 I. oddala skargę; II. przyznaje adwokatowi...
. (dalej jako podatnik) zobowiązanie w podatku od środków transportowych za 2008 r. w kwocie 1.100 zł, za 2009 r. w kwocie 1.100 zł, za 2010 r. w kwocie 1.100 zł, za 2011 r...

I SA/Lu 769/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-02-09

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2009 r. - oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] Samorządowe...
Kolegium Odwoławcze, po rozpatrzeniu odwołania C. T. utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Miasta z dnia [...] określającą wysokość zobowiązania w podatku od środków...
1   Następne >   +2   +5   +10   83