Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X

I SA/Kr 407/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-07-18

. Nr [...] 7010.022-037.2018 w przedmiocie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych; oddala skargę. Dnia 3 lutego 2011r. Komenda Miejska...
roku., Szesnastoma decyzjami Naczelnik Urzędu Skarbowego w Z. określił podatnikowi zobowiązanie w podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z treścią uzasadnień, przedmiotowe...

I SA/Kr 1538/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-01-08

. Nr [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego określił W.B. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 190.665,00 zł w związku z powołaniem...
nie została zgłoszona do opodatkowania oraz nie został uiszczony, zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami - podatek od czynności cywilnoprawnych., Uzasadnienie...

III SA/Wa 2819/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-17

[...] września 2015 r. obejmującego zobowiązanie w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie należności głównej 1.195.870,00 zł plus odsetki za zwłokę. Podstawą prawną...
[...] kwietnia 2015 r. określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1.195.870,00 zł. z tytułu umowy pożyczki zawartej w dniu...

III SA/Wa 2349/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-23

. (nr: [...], [...], [...] i [...]), obejmujących zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych za 2011 rok w kwocie należności głównej 2770 zł wraz z odsetkami., W toku postępowania egzekucyjnego, w celu...
. czynność egzekucyjną, w której zakwestionował zasadność naliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w O. w decyzjach wymiarowych...

I SA/Gl 131/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-04-06

z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie [...]zł., W dniu [...] organ egzekucyjny nadał klauzulę o skierowaniu ww. tytułu wykonawczego do egzekucji., Organ...
określającej zobowiązanie w podatku od czynności cywilnoprawnych nie zostało wniesione odwołanie, co nie znajduje odzwierciedlenia w stanie faktycznym, gdyż odwołanie...

I SA/Po 1073/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-03-12

podatkowa. Od 3 grudnia 2013r. toczyło się bowiem wobec skarżącego postępowanie w sprawie określenia zobowiązania w podatku od czynności cywilnoprawnych, prowadzone...
się postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od czynności cywilnoprawnych za 2008r. W dniu 11 grudnia 2013r. wydano zarządzenie zabezpieczenia...

III SA/Wa 2740/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-24

') decyzją z dnia [...] marca 2014 r. określił G. sp. z o.o. (dalej 'Skarżąca') przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości...
od czynności cywilnoprawnych (dalej 'PCC'). Według Skarżącej nie może być podstawą prawną obowiązku określonego przez wierzyciela art. 1 ust. 1 pkt 1a ustawy o podatku...

III SA/Łd 66/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-04-06

wykonawczy z 22.12.2016 r. Nr [...], obejmujący zobowiązania z tytułu nieuregulowanego podatku od czynności cywilnoprawnych, który następnie skierował do Naczelnika Urzędu...
określenia G.K. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 8.850 zł., zgodzić się należy z organem odwoławczym, iż skoro decyzja...

III SA/Wa 2735/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-12

za lata 2003 - 2004, a nadto tytułów wykonawczych nr [...] z dnia 16 czerwca 2009 r. i nr [...] z dnia 9 stycznia 2012 r., obejmujących podatek od czynności cywilnoprawnych...
2003 i 2004 oraz podatku od czynności cywilnoprawnych za m-c 12/2008 i 07/2011., W zakresie tytułu wykonawczego nr [...] z dnia 2 grudnia 2005 r., zdaniem DIAS...

I SA/Bk 1839/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-04-25

Skarbowego w H. z dnia [...] grudnia 2016 r., nr określającej zobowiązanie w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu pożyczki środków pieniężnych (wpływ odwołania do Urzędu...
Naczelnika Urzędu Skarbowego w H. z dnia [...] grudnia 2016 r. określającej zobowiązanie w podatki od czynności cywilnoprawnych i choć organ odwoławczy po rozpatrzeniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   48