Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X

SA/Po 3045/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-02-10

ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. nr 27 poz. 111 ze zm./ dokonał przypisu dodatkowego podatku dochodowego od osób prawnych...
lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw regulujących zasady opodatkowania /Dz.U. nr 21 poz. 86 ze zm./., W odwołaniu...

FSK 1654/04 - Wyrok NSA z 2005-04-28

1. Treść art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /t.j. Dz.U. 2000 nr 54 poz. 654 ze zm./ nie uzależnia wyłączenia...
.-Cz. na decyzję Izby Skarbowej w Sz. z dnia 12 listopada 2002 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2001 - oddala skargę kasacyjną; 1...

SA/Po 1902/91 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1992-03-19

. 1 pkt 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz.U. nr 3 poz. 12 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił na podstawie art. 207...
par. 5 Kpa skargę Przedsiębiorstwa Kompleksowej Automatyzacji w W. na decyzję Izby Skarbowej w P. z dnia 21 października 1991 r. w przedmiocie podatku dochodowego za 1990...

SA/Wr 139/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-03-06

1. Celami społecznie użytecznymi, o jakich mowa w art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. nr 3 poz. 12 ze zm...
użyteczne w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. nr 3 poz. 12/ w brzmieniu obowiązującym w 1990 r...

III SA 909/94 - Wyrok NSA z 1995-01-04

prawnymi., 2. Żaden z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zwalnia spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych od obowiązku podatkowego w podatku...
dochodowym od osób prawnych. Zaskarżoną decyzją wydaną w II instancji przez Izbę Skarbową w W. wymierzono Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej podatek dochodowy...

III SA 1429/92 - Wyrok NSA z 1992-11-27

pkt 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Analiza przepisów omawianej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje...
prawnie zdefiniowane poprzez wyliczenie dochodów zwolnionych od podatku dochodowego tych podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo...

III SA 36/00 - Wyrok NSA z 2001-01-19

grudnia 1999 r. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997 r. należnego od osób trzecich. Po rozpatrzeniu...
'Stowarzyszeniem', wznowienia postępowań podatkowych w sprawach dotyczących wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997 r., zaległości podatkowej i odsetek za zwłokę...

K 13/92 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1993-02-16

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania...
rolników z zadaniami przypisanymi związkom zawodowym rolników indywidualnych organizacje te pod względem opodatkowania podatkiem dochodowym potraktowanie zostały odmiennie...

II SA/Sz 1131/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-05-28

, pomniejszoną o:, 1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;, 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki...
od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na rzecz adwokata G. D. kwotę [...] ([...]) złotych, zawierającą należny podatek od towarów i usług...