Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata skarbowa X

II FZ 1166/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-01

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2003 r. i zasądził od organu...
Skarbowej w G. z dnia 18 czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych...

II FZ 1167/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-01

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2003 r. i zasądził od organu...
Skarbowej w G. z dnia 18 czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych...

I SA/Kr 541/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-07-14

Skarbowego w związku z informacją otrzymaną z Zespołu ds. opodatkowania przychodów ze źródeł nieujawnionych wszczął postępowanie podatkowe postanowieniem z dnia...
przychodów ze źródeł nieujawnionych strony czynności cywilnoprawnej Z. N. i S. Ł. powołały się na fakt zawarcia powyższej umowy pożyczki (protokół z dnia [...].04.2004 r...

I SA/Gl 1380/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-01-23

. z nieujawnionych źródeł dochodów - na okoliczność zawarcia w dniu [...] 1999 r. umowy pożyczki. Zdaniem skarżących, powołanie to nastąpiło po upływie terminu...
od czynności cywilnoprawnych, zauważono, że z dniem 1 stycznia 2001 r. uchylono ustawę o opłacie skarbowej, a więc ujawnienie umowy pożyczki po dniu 1 stycznia 2001 r...

I SA/Kr 1099/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-12-04

, UZASADNIENIE, W dniu 16 sierpnia 2005 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego otrzymał informację z Zespołu do spraw opodatkowania przychodów ze źródeł nieujawnionych otrzymał informację...
, z której wynikało, że Z. N., wobec którego toczyło się postępowanie podatkowe w sprawie opodatkowania przychodów ze źródeł nieujawnionych przedłożył w tamtejszym urzędzie...

I SA/Kr 160/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-12-05

instancji. W systemie prawa polskiego źródłem prawa są jedynie przepisy wydane przez właściwe organy państwowe i ogłoszone we właściwym organie promulgacyjnym...
podatkowym. Nie ma zatem zastosowania, gdy dana okoliczność została ujawniona przed organem kontroli skarbowej ., W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej podtrzymał...

FSK 788/04 - Wyrok NSA z 2004-12-22

unormowana w art. 60-65 Kodeksu handlowego oraz instytucja pełnomocnictwa określona w art. 95-109 Kodeksu cywilnego są instytucjami odrębnymi nie tylko ze względu na źródło...
handlowego a obecnie Kodeksu cywilnego. Ustanowienie prokury wymaga ujawnienia w stosownym rejestrze przedsiębiorców. Kluczowa dla rozstrzygnięcia sprawy niniejszej...