Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gry losowe X

VI SA/Wa 422/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-16

, a w szczególności: w przypadku wspólnika będącego osobą fizyczną - zaświadczenie z urzędu skarbowego o pokryciu udziałów z ujawnionych źródeł przychodów, a w przypadku...
przedstawiła: zaświadczenie z urzędu skarbowego o pokryciu udziałów z ujawnionych źródeł przychodów w przypadku wspólnika będącego osobą fizyczną oraz sprawozdanie finansowe...

VI SA/Wa 2163/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-12

Karnego. Wobec niego zostały także wydane decyzje podatkowe wskazujące na nieujawnione źródła dochodów, których wysokość ustalono na podstawie wartości nabytego mienia...
w [...] poinformował Naczelnika Urzędu Skarbowego [...], iż przeprowadzone czynności analityczno - rozpoznawcze pod kątem nieujawnionych źródeł przychodów w stosunku do M...

II GSK 573/10 - Wyrok NSA z 2011-05-25

wydatek na jej zakup nie stanowił przedmiotu analizy w zakresie nieujawnionych źródeł przychodów, ponieważ dotyczył okresu objętego przedawnieniem. Odnośnie [..] udziałów...
. W. decyzją Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. z dnia [..] września 2003 r., nr [...], od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...

VI SA/Wa 1459/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-07

wskazujące na nieujawnione źródła dochodów, których wysokość ustalono na podstawie wartości nabytego mienia (w tym również mienia, które w późniejszym terminie P. M...
, iż po przeprowadzonej analizie dochodów M. W. brak jest podstaw do wszczęcia postępowania wobec ww. w sprawie nieujawnionych źródeł dochodów,, 4. wydanie decyzji wbrew...

II GSK 90/09 - Wyrok NSA z 2009-10-06

go do wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Program ten miał być brany pod uwagę przy ocenianiu ofert, według...
nabycia udziałów z ujawnionych źródeł przychodów powinien być udokumentowany w sposób niebudzący wątpliwości, a zatem Spółka ubiegająca się o zezwolenie zawierając umowy...

II GSK 146/07 - Wyrok NSA z 2007-10-24

[...] kwietnia 2004 r., dotyczące podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej decyzją z dnia [...] grudnia 2005 r. ustalił...
w stosunku do S.J. zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów z nieujawnionych źródeł przychodu za 2000 r., a w stosunku do M.J. Naczelnik Urzędu...

II GSK 448/07 - Wyrok NSA z 2008-02-12

legalność pochodzenia kapitału. Jednocześnie słusznie podniósł organ, że fakt pochodzenia kapitału ze źródeł nieujawnionych stanowi jednocześnie o nielegalności takiego kapitału...
., która jest udziałowcem spółki F., pochodziły z legalnych, ujawnionych źródeł. Tym samym nie został spełniony warunek określony w art. 27 a pkt 1 ww. ustawy o grach i zakładach...

VI SA/Wa 845/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-08

podkreślił, że fakt nabycia przedmiotowych udziałów z ujawnionych źródeł przychodów powinien być udokumentowany w sposób nie budzący wątpliwości, a zatem spółka ubiegająca...
. znajdują pokrycie w ujawnionych źródłach przychodów i podał, że do dnia wydania decyzji nie uzyskał wymaganych informacji na temat legalności źródeł pochodzenia środków...

VI SA/Wa 1050/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-29

wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Zdaniem Ministra Finansów program ten miał być brany pod uwagę przy ocenianiu ofert a strony...
. nie stanowią dowodu na to, że pokrycie udziałów w spółce C. nastąpiło z ujawnionych źródeł przychodu. Po drugie: niedołączenie do oferty przetargowej programu...

II GSK 430/09 - Wyrok NSA z 2010-02-23

lub nieujawnionych źródeł. Komisja przetargowa wybrała jednogłośnie jako najkorzystniejszą ofertę P. F. sp. z o.o. z siedzibą w Z., ponieważ spółka ta zadeklarowała najwyższe...
pochodzenia kapitału w postaci zaświadczenia urzędu skarbowego pokryciu udziałów lub akcji z ujawnionych źródeł dochodów. Nie jest to wskazanie wyczerpujące, zaś katalog dokumentów...
1   Następne >   +2   +5   +10   100