Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uprawnienia do wykonywania zawodu X

II SA/Go 540/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-09-22

K.Ż. na czynność Starosty z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie kart pojazdów I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności...
- odmowy zwrotu części opłat za wydanie kart pojazdów, II. uznaje obowiązek Starosty dokonania zwrotu na rzecz skarżącego K.Ż. części opłat w wysokości 850 (osiemset...

I OSK 2852/16 - Wyrok NSA z 2017-05-12

. nr [..] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie kart pojazdów oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 22 września 2016 r. o sygn. akt II SA/Go 540/16, Wojewódzki Sąd...
opłaty za wydanie kart pojazdów, w pkt I. stwierdził bezskuteczność zaskarżonej czynności, w pkt II. uznał obowiązek Starosty [...] dokonania zwrotu na rzecz skarżącego...

III SA/Wr 209/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-11-21

, o którym mowa w art. 70d ust. 3 ustawy wraz z kartą pojazdu, o ile została wydana, w karcie pojazdu dla pojazdu zarejestrowanego, o ile została wydana, łącznie z danymi...
została wydana, karcie pojazdu dla pojazdu zarejestrowanego, o ile została wydana, łącznie z danymi i informacjami, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 i 13 ustawy...

III SA/Gd 88/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-05-26

i wystawione przez Starostę Karty Pojazdów. W ocenie skarżącego, zgodnie z art. 156 § 1 k.p.a. organu obu instancji powinny z urzędu wszcząć postępowanie, uchylić wydaną decyzję...
stronie powinien dokonać odpowiednich adnotacji w dowodzie rejestracyjnym, karcie pojazdu i wprowadzić informację o fakcie posiadania kierownicy po prawej stronie do systemu...

II SA/Bd 644/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-09-28

, że w aktach sprawy znajdują się takie dowody, jak karta informacyjna pojazdu [...], kopie dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu samochodu, zaświadczenie...
pojazdów oddala skargę. Decyzją z dnia [...] nr [...] Prezydent Miasta T., na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j....

II GSK 212/16 - Wyrok NSA z 2017-11-17

dowodu (nawet nie wynika z przesłuchania powoda w charakterze strony), brak za to w aktach dowodu rejestracyjnego, brak w aktach karty pojazdu, ale co więcej twierdzenia...
, gdyż karta ta nie mogła być wydana przy rejestracji pojazdu ( co najwyżej wtórnik kary, ale o tym zadanie milczy)., - rażąco nieprawdziwe twierdzenie, iż stanowisko...

III SA/Wr 304/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-09-17

do skarżącego, gdyż odpowiadają one wzorom podpisu i pieczęci w Karcie informacyjnej stacji kontroli pojazdów posiadanej przez Starostę L. jako organu wydającego...
pojazdów oddala skargę. Zaskarżoną decyzją Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L. po rozpatrzeniu odwołania skarżącego M. M., od decyzji Starosty Legnickiego...

III SA/Łd 403/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-08-09

rodzaju pojazdów w różnorodnych warunkach widoczności',, d) w karcie przeprowadzonych zajęć 2 kandydatów na kierowcę brak jest wpisu potwierdzającego przeprowadzenia...
, pierwszeństwa przejazdu, znaków i sygnałów oraz dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami i używania pojazdu',, e) w karcie przeprowadzonych zajęć 1 kandydata...

II GSK 3868/17 - Wyrok NSA z 2020-02-27

: 'zagrożenia związane z ruchem drogowym i prowadzeniem różnego rodzaju pojazdów w różnorodnych warunkach widoczności',, d) w karcie przeprowadzonych zajęć 2 kandydatów...
pojazdu',, e) w karcie przeprowadzonych zajęć jednego kandydata na kierowcę brak jest wpisu potwierdzającego przeprowadzenie w ramach szkolenia podstawowego, wymaganego...

I OSK 1612/18 - Wyrok NSA z 2018-12-12

człowieka i podstawowych wolności oraz przepisy Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, które - na gruncie sankcjonowania karnoprawnego - zakazują ponownego sądzenia...
lub karania w sprawach karnych dotyczących tego samego czynu zagrożonego karą (Artykuł 4 ustęp 1 Protokołu nr 7 do Konwencji, Artykuł 50 Karty). Nawet jeśli w orzecznictwie...
1   Następne >   +2   4