Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Broń i materiały wybuchowe X

II SA/Go 705/23 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2024-01-25

Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, otwartego do podpisu w Nowym Jorku 19 grudnia 1966 r. (Dz.U.1977.38.167), art. 50 Karty praw podstawowych Unii...
dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym należy interpretować w ten sposób, że art. 50 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz oczywista dla TSUE niego...

II SA/Bk 110/22 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2022-03-24

1. Wydanie Europejskiej karty broni palnej na podstawie art. 10 a ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 955) przez właściwy organ...
Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy wydania Europejskiej karty broni palnej zgodnie z art. 6 a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2021 r...

VI SA/Wa 271/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-15

, 1 rok zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, grzywnę w wysokości 20 stawek dzienny po 100 złotych. Dołączono także protokół z przeprowadzonej kontroli...
, kartę karną, opinie wydane na temat skarżącego przez Komendanta Powiatowego Policji w [...], Koło Łowieckie '[...]' w [...], protokół z przesłuchania w charakterze świadka mł...

II SA/Wa 1394/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-10

oraz unieważnienie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej następuje w drodze decyzji administracyjnej. Stosownie zaś do treści art. 104 kpa, organ administracji publicznej...
nietrzeźwości straciła panowanie nad pojazdem i spowodowała kolizję, naraziła tym samym na uszczerbek nie tylko swoje życie, ale także innych uczestników ruchu drogowego...

II SA/Wa 1617/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-06

konsultację okulistyczną i psychiatryczną, w karcie badania lekarskiego udokumentowane jest przeprowadzenie ogólnej oceny zdrowia, oceny układu nerwowego, stanu narządu słuchu...
i równowagi, sprawności układu ruchu, orzeczenie lekarskie jest zgodne z wynikami badań, a karta badania lekarskiego oraz orzeczenie lekarskie są wypisane na drukach zgodnych...

VI SA/Wa 2/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-06

się psychiatrycznie (k.36 akt - karta leczenia szpitalnego). W toku tego postępowania organ postanowieniem z [...] sierpnia 2008 r. oddalił wniosek dowodowy strony...
pojazdu w stanie nietrzeźwości - przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji) i za to wymierzył mu karę 1 roku pozbawienia wolności (której wykonanie warunkowo...

IV SA/Po 580/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-10-20

pozostałe należące do niego jednostki broni sportowej i kolekcjonerskiej oraz legitymację posiadacza broni (karta 86-113 akt administracyjnych)., Kolejno organ wskazał...
(karta 131, 132 akt administracyjnych)., Przytaczając treść art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy organ wskazał, że odwołuje się bezpośrednio m.in. do art. 18 ust. 5 pkt 6 tejże...

II SA/Wa 427/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-24

zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych, jest bezzasadne. Zaznaczył, że w aktach sprawy na karcie numer 45 i 46 znajdują się oryginały orzeczeń lekarskiego...
, czy też na podstawie ustawy z 1961 r. Faktem jest, na co zwrócił uwagę skarżący, że w aktach sprawy na karcie nr 45 i 46 znajdują się orzeczenia: lekarskie i psychologiczne...

II SA/Wa 2096/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-02

oraz unieważnienie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej następuje w drodze decyzji administracyjnej. Natomiast w myśl art. 18 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy właściwy organ Policji...
[...] (prawomocnym od dnia [...] grudnia 2008 r.), uznał S. H. winnym popełnienia przestępstwa z art. 178a § 1 kk, tj. prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, za co orzekł karę...

II SA/Wa 579/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-10

pozwolenia na broń, dopuszczenia do posiadania broni oraz unieważnienie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej następuje w drodze decyzji administracyjnej. Natomiast...
kk, tj. prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości., Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy o broni i amunicji...
1   Następne >   3