Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X

II SA/Go 937/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-01-25

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Zaskarżoną decyzją Nr [...] z dnia [...] października...
do stwierdzenia u M.A. choroby zawodowej - pylicy krzemowej wymienionej pod poz. 3.1 w wykazie chorób zawodowych - stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30...

II OSK 1886/15 - Wyrok NSA z 2017-03-23

Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem...
[...] maja 2014 r., utrzymującą w mocy decyzję organu I instancji z dnia [...] marca 2014 r. w przedmiocie choroby zawodowej., Powyższe rozstrzygnięcie zapadło na tle...

II OSK 2688/12 - Wyrok NSA z 2014-04-04

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z dnia [...] marca 2012 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 18 lipca...
Inspektora Sanitarnego (ZPIWS) w Szczecinie z dnia [...] marca 2012 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej., W uzasadnieniu sąd I instancji wskazał, że decyzją z dnia...

II OSK 966/16 - Wyrok NSA z 2018-02-13

. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 14 stycznia 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim...
., utrzymującą w mocy decyzję organu I instancji z dnia [...] lutego 2015 r. w przedmiocie choroby zawodowej., Powyższe rozstrzygnięcie zapadło na tle następującego stanu faktycznego...

VII SA/Wa 816/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-13

[...] października 2007 r. znak [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej skargę oddala Decyzją z [...] października 2007 r...
do stwierdzenia choroby zawodowej w postaci toksoplazmozy wymienionej w pozycji 11 wykazu chorób zawodowych stanowiących załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18...

OSK 1949/04 - Postanowienie NSA z 2005-06-28

, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, odrzucił skargę R. J. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach w przedmiocie choroby zawodowej. W uzasadnieniu...
Sanitarnego w Gliwicach z dnia 2 czerwca 2004 r. o odmowie stwierdzenia u skarżącego choroby zawodowej - przewlekłego zapalenia oskrzeli pochodzenia zawodowego. Skarga została...

SA/Rz 2402/01 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-04-01

chorych i zdrowych,, - uniemożliwiającą kontaktowanie się tych pacjentów /p 4/, - zapewnić izolatkę dla dzieci chorych, u których istnieje podejrzenie choroby zakaźnej /p...
, który nie przewiduje obowiązku dysponowania izolatką dla podejrzanych o chorobę zakaźną., Z w/w względów realizacja nakazów jest nierealna ze względów technicznych...

II OSK 441/20 - Wyrok NSA z 2020-07-16

, biologicznych i psychofizycznych, analizy wypadkowości, możliwości powstania chorób zawodowych w odniesieniu do bliskiego otoczenia oraz środowisko pracy a wynikających...
. W uzasadnieniu organ wskazał, że w toku postępowania dokonano oceny kart ryzyka zawodowego, w których pracodawca dokonał identyfikacji zagrożeń fizycznych, chemicznych...

II SA/Ke 537/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-11-28

Sprawa ze skargi F. K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie pozwolenia na użytkowanie I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji; II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do chwili uprawomocnienia się wyroku; III. zasądza od Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz F. K. kwotę 500 (pięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sąd...

II OSK 1025/12 - Wyrok NSA z 2013-09-26

Sprawa ze skargi kasacyjnej Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w [...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2011 r. sygn. akt IV SA/Wr 599/11 w sprawie ze skargi W. R. na decyzję Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie z dnia [...] 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego oddala skargę kasacyjną
1   Następne >   +2   +5   +10   32