Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X

V SA/Wa 495/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-20

tego postępowania może przełożyć się na konsekwencje dla osób, które były beneficjentami świadczenia pielęgnacyjnego, a których uprawnienie do otrzymania tego świadczenia...
określenia kwoty dotacji celowej przypadającej do zwrotu do budżetu państwa i nie dotyczyło bezpośrednio osób, którym wypłacono świadczenia pielęgnacyjne. Zdaniem Ministra...

V SA/Wa 2805/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-05

się chorym dzieckiem, któremu przyznane zostało świadczenie pielęgnacyjne., Po ponownym rozpatrzeniu sprawy Generalny Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad decyzją z dnia...
wskazał jednak na okoliczność uzyskania przez D. L. - M. świadczenia pielęgnacyjnego, tj. świadczenia przysługującego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy...

V SA/Wa 2102/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-07

, iż na dzień [...] kwietnia 2015 r. skarżący i jego żona nie pracowali, wskazując jednocześnie na okoliczność uzyskania przez żonę skarżącego świadczenia pielęgnacyjnego...
świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości ok. 1300,00 zł przyznaną na niepełnosprawnego syna skarżącego stwierdzając, że wprawdzie żona skarżącego utraciła pracę, ale otrzymała...

V SA/Wa 1487/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-14

i pozostawaniu na stałe bez zatrudnienia. Otrzymywane obecnie świadczenie pielęgnacyjne ma stanowić zabezpieczenie związane z brakiem możliwości zarobkowych wobec stanu zdrowia...
z uprawnienia w postaci świadczenia pielęgnacyjnego przyznanego na okres od 23.07.2010r. do 31.07.2011r., Zakład wyjaśnił również, iż w przypadku decyzji w sprawie umorzenia...

III SA/Wr 145/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-10-09

świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, w zakresie świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej, na obszarze miasta Wrocław. Jako podstawę prawną decyzji podał art...
określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz wydanych przez Ministra Zdrowia...

III SA/Wr 67/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-04-02

8.931,37 zł. Obecnie otrzymuje ona świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad ojcem...
świadczenie pielęgnacyjne. Organy podkreśliły jednak, że w niniejszej sprawie nie zachodzi przesłanka interesu publicznego. Formułując przedmiotową tezę wyjaśniły, że przedmiotem...

I SA/Op 159/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-07-27

ze Skarżącą. Otrzymuje rentę w wysokości 1.250 zł netto miesięcznie. Skarżąca natomiast otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne na syna w wysokości 2.119 zł miesięcznie. Kwotę...
otrzymuje bowiem rentę w kwocie 1.250 zł netto miesięcznie. Z kolei Skarżąca otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne na syna w wysokości 2.119 zł miesięcznie. Syn Skarżącej...

V SA/Wa 1569/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-23

psychicznie z przyznaną rentą w wysokości ... zł (netto) miesięcznie, pozostaje pod opieką matki, która otrzymuje z tego tytułu świadczenie pielęgnacyjne w wysokości... zł...
z tytułu przyznanych świadczeń. W konsekwencji Sąd pierwszej instancji uznał, że nie zostały spełnione pozytywne przesłanki umorzenia grzywien nałożonych w drodze mandatów...

III SA/Gl 1245/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-05-18

, bowiem sfinansowano z nich usługę prawną polegającą na:, a) świadczeniu indywidualnych porad prawnych klientom przedszkola (rodzice wychowanków) w zakresie ich prywatnych...
),, -porada dotycząca otrzymywania zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych (w tym sporządzenie odwołania od orzeczenia komisji orzekającej),, -porada w celu uzyskania...

I SA/Sz 795/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-11-21

egzekucji zajętego świadczenia emerytalnego. W. S. podniosła, m.in. zarzut braku upomnienia poprzedzającego wystawienie tytułów wykonawczych., Postanowieniem z dnia [...] r...
W. S. [...] r. Orzeczenie 'zawiera' kwotę do zwrotu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w postaci zasiłku pielęgnacyjnego za okres od [...] do [...] r...
1   Następne >   +2   4