Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabytki X

VII SA/Wa 766/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-29

, topole białe). Zostały posadzone między latami trzydziestymi a pięćdziesiątymi dwudziestego wieku. O występowaniu alei parkowych może świadczyć, obecnie słabo już czytelny...
wypełniony jest wodą. Drzewostan parkowy jest zdewastowany w wyniku braku zabiegów pielęgnacyjnych oraz prowadzonych po drugiej wojnie światowej niezbędnych wycinań drzew...

I SA/Wa 738/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-09

, że zabytkowy [...] jest niepielęgnowany i pilnie wymaga zabiegów pielęgnacyjnych. [...] nie były poddawane odpowiednio pracom konserwatorskim, restauracyjnym...
i pielęgnacyjnym mającymi na celu zabezpieczenie i zachowanie historycznego układu urbanistycznego oraz wartości historycznych tych obiektów. Ustalenia te nie były kwestionowane...

II OSK 202/15 - Wyrok NSA z 2016-11-09

drobnolistne, topole białe), które zostały posadzone między latami 30-tymi a 50-tymi XX w. O występowaniu alei parkowych może świadczyć słabo już czytelny układ...
. Jedynie niewielki staw w południowo-wschodniej części parku wypełniony jest wodą. Drzewostan parkowy jest zdewastowany w wyniku braku zabiegów pielęgnacyjnych oraz prowadzonych...

VII SA/Wa 508/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-12

pielęgnacyjnych wyeliminowałoby, w ocenie organu, potencjalnie grożące niebezpieczeństwo wyłamywania się konarów i nie zachodziłaby wtedy konieczność usunięcia drzewa., Rozpoznając...
odwoławczym tą część rozstrzygnięcia, która uzyskała walor ostateczności, co świadczy o naruszeniu 16 § 1 k.p.a. w związku z art. 138 § 2 k.p.a., W tej sytuacji, Wojewódzki Sąd...

VII SA/Wa 139/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-10

występuje liczny samosiew drzew i krzewów w wieku 5-10 lat, brak widocznych śladów cięć pielęgnacyjnych starodrzewu'. Skutkiem powyższego jest degradacja parku ze względów...
., oględzin i opisanego w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia, stanu zespołu zabudowy dworskiej w S. nie można określić mianem 'jak najlepszego'. W szczególności świadczy...

VII SA/Wa 2776/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-29

pielęgnacyjnych drzewostanu; • uprzątnięcie terenu parku ze śmieci, gruzu i opon; • wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie zabezpieczenia konstrukcji budynku przed dalszą...
spółka [...] Sp. z o.o. była karana za to samo, a nie mogą o tym przecież świadczyć decyzje w stosunku do parku i do dworu, bo decyzje te zostały wydane w tym samym dniu tj...

I SA/Ol 437/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-10-02

w 2017r. zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Świadczy o tym stan zachowania elewacji, w tym stolarki otworowej, oznakowanie reklamowe...
, o czym świadczy stan zachowania elewacji, w tym stolarki otworowej, oznakowanie reklamowe i stolarka okienna podczas gdy:, a) organ ustalił stan zachowania całego obiektu...

I SA/Ol 436/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-10-02

w 2016r. zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Świadczy o tym stan zachowania elewacji, w tym stolarki otworowej, oznakowanie reklamowe...
świadczy stan zachowania elewacji, w tym stolarki otworowej, oznakowanie reklamowe i stolarka okienna podczas gdy:, a) organ ustalił stan zachowania całego obiektu...

I SA/Ol 438/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-10-02

w 2018r. zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Świadczy o tym stan zachowania elewacji, w tym stolarki otworowej, oznakowanie reklamowe...
, o czym świadczy stan zachowania elewacji, w tym stolarki otworowej, oznakowanie reklamowe i stolarka okienna podczas gdy:, a) organ ustalił stan zachowania całego obiektu...

I SA/Op 265/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-06-24

i miejscowy. Ogólny stan zachowania parku wskazuje na brak prac pielęgnacyjnych ukierunkowanych na konserwację historycznych elementów założenia., Ustalenia te zostały podjęte...
Oddziału Terenowego w Opolu Narodowego Instytutu Dziedzictwa, wskazuje na wieloletni brak prac pielęgnacyjnych ukierunkowanych na konserwację historycznych elementów założenia...
1   Następne >   2