Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kombatanci X

IV SA/Wr 710/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-06-13

i świadczenia pielęgnacyjnego uchyla decyzję I i II instancji. Decyzją z dnia [...]r. Nr [...] Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych...
w W., na podstawie art. 1 ust. 1 i art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 2 ustawy z dnia 31 maja 1996r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej...

II SA/Bd 708/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-10-18

dodatek pielęgnacyjny w kwocie [...]zł, którego jednak zgodnie z zasadami przyznawania świadczenia pieniężnego zawartymi w art. 11 ust. 3 ustawy o działaczach opozycji...
[...] 2016 r. wynika, że skarżący otrzymuje świadczenie emerytalno-rentowe wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym w łącznej wysokości [...] zł. Powyższe świadczenie...

II SA/Ke 344/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-08-22

przez pracownika MGOPS stwierdzono, że wnioskodawca porusza się przy pomocy kul ortopedycznych. Pobiera zasiłek pielęgnacyjny, który jest świadczeniem przyznawanym w celu częściowego...
- nie może być przyznawana na okres dłuższy niż 6 miesięcy w okresie 12 miesięcznym - gdyż traciłaby walor 'okresowości', a stawała się świadczeniem stałym. Tymczasem zgodnie...

IV SA/Wa 1798/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-13

. jednoznacznie określa iż do dochodu nie wlicza się kwoty zasiłku pielęgnacyjnego, kwoty dodatku pielęgnacyjnego, kwoty świadczenia pieniężnego lub pomocy pieniężnej a zatem...
. jest osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku. Jedynym jego dochodem jest świadczenie pieniężne przyznane na podstawie ustawy o działaczach opozycji., Organ wskazał, że Urząd...

II SA/Kr 1280/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-02-21

, a ponadto korzysta z dodatku pielęgnacyjnego w kwocie 215,84 zł oraz comiesięcznego wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego w wysokości 414,72 zł przyznanego bezterminowo...
. ( w zaskarżonej decyzji wskazano, że 'z emerytury'). Do tego świadczenia przysługuje mu dodatek pielęgnacyjny w kwocie 215, 84 zł. Decyzją burmistrza [...] z dnia [...].01...

IV SA/Wa 826/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-20

odjąć wysokość dodatku pielęgnacyjnego, bowiem zgodnie z zasadami przyznawania świadczenia pieniężnego określonymi wart. 11 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2015...
skarżącego jest świadczenie emerytalne, które jest wypłacane wraz z dodatkiem kombatanckim, ryczałtem energetycznym, dodatkiem kompensacyjnym i dodatkiem pielęgnacyjnym. Do lutego...

OPK 1/98 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1998-05-11

./ przyznał Janowi K. świadczenie w formie usług opiekuńczych w okresie żądanym we wniosku, ale w wymiarze 3 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu za odpłatnością 4,40 zł...
przez rodzinę mieszkającą w M. Natomiast odpłatność ustalono zgodnie z powołanymi uchwałami, przy czym o wątpliwościach co do nieodpłatnego świadczenia usług kombatantom...

II SA/Ke 347/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-07-18

w okresie 12-miesięcznym, gdyż traciłaby walor 'okresowości', a stawała się świadczeniem stałym. Tymczasem zgodnie z wolą ustawodawcy, osoby uprawnione na gruncie ustawy...
korzystają z innego stałego, bezterminowego, comiesięcznego świadczenia pieniężnego w kwocie 426,58 zł. Inne niż przyjęte przez organ rozumienie przepisu art. 10 ust. 6a ustawy...

IV SA/Wr 742/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-02-28

uprawnienia do świadczenia pieniężnego oddala skargę. Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych decyzją z dnia [...] września 2011 r...
stronie uprawnień do świadczenia pieniężnego przewidzianego w ustawie z dnia 31 maja 1996 r., Decyzją z dnia [...] października 2010 r. Kierownik Urzędu odmówił uchylenia...

II SA/Ke 345/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-08-22

albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego. Z kolei jak wynika z treści art. 11 ust. 2 u.p.s., brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym...
może stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych. Organ wyjaśnił, że pomoc pieniężna...
1   Następne >   +2   4