Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lasy X

II SA/Gd 119/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-06-05

wynosi około 50 %. Za przyczynę tak niskiej udatności uznano nie wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych określonych w Planie zalesienia, w szczególności brak ochrony sadzonek...
poprawki zabiegi pielęgnacyjne opisane w Planie zalesienia, wypady wśród posadzonych sadzonek uzupełniać gatunkami które wypadły, w przypadku likwidacji ogrodzenia stosować...

II SA/Wr 112/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-05-31

leśnej zgodnie z planem zalesienia /opisem czynności pielęgnacyjnych dołączonych do planu zalesienia w dniu 22 października 2004 r./; 4) zatwierdzenie udatności wykonanych...
ponad 70% uprawy. Sprawca podpaleń pozostał nieznany. /Do protokołu dołączone zostały dokumenty policyjne, świadczące o przeprowadzonym dochodzeniu w tej sprawie...

II GSK 1325/11 - Wyrok NSA z 2012-10-18

pielęgnacyjnej jest uzależniona od kąta nachylenia stoku, na którym położona jest cała działka rolna przewidziana do zalesienia. Oznaczało to, że działka rolna...
nie znajdowała się na stoku o nachyleniu powyżej 12°, to wsparcie na zalesianie i premia pielęgnacyjna nie mogły być przyznane w zwiększonej wysokości na podstawie § 4 ust...

I SA/Ol 22/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-02-14

organu I instancji świadczenia pieniężne z tytułu zalesienia zostały nieprawidłowo wypłacone na rzecz jego pełnomocnika, byłej żony J.S. - L., która została określona błędnie...
) przyznał S.L. wsparcie na zalesienie gruntów rolnych o powierzchni 7,53 ha w wysokości 60.955 zł, premię pielęgnacyjną na okres 5 lat w wysokości 5.647,50 zł rocznie...

II SA/Gd 481/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-12-07

9a i 10h występuje roślinność runa o charakterze terenów otwartych (pastwisk, łąk) co może świadczyć o niskim zadrzewieniu byłego drzewostanu. Z kolei, pododdziały 10a...
Starosty sprawującego nadzór nad zapisami Uproszczonego planu urządzenia lasu, a ponadto zezwala jedynie na wykonanie wycinki pielęgnacyjnej w ramach trzebieży. Zabiegi...

IV SA/Wa 336/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-18

i zagraża jego trwałości, a organ pierwszej instancji, odmawiając im prawa do realizacji obowiązku wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, działa sprzecznie z nałożonym na niego...
o lasach konkretne obowiązki, do realizacji których zgodnie z procedurą określoną przez Prezydenta W. niezbędne jest uzyskanie decyzji na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych...

II SA/Sz 212/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-12-01

) wnioskodawca wskazał ogólnie, iż ubiega się o dokonanie przecinki pielęgnacyjnej zadrzewień na działkach [...] oraz [...], w miejscach zaznaczonych na załączonej mapce, przy czym...
występował o zezwolenie na usunięcie przedmiotowych drzew. Wniosek skarżącego z dnia [...] r. zawierał prośbę o wydanie decyzji na dokonanie przecinki pielęgnacyjnej...

II SA/Kr 1575/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-25

., W uzasadnieniu decyzji Burmistrz wskazał, że przyczyną zamierzonego usunięcia drzew są zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanie oraz prace remontowe istniejącego wyciągu...
leśnej lecz zajmowali się innym rodzajem działalności - nie związanej z produkcją drewna w lasach. Świadczy o tym tak treść wniosku o usunięcie drzew...

II SA/Po 808/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-02-07

[...] obręb O. była zawsze działką rolną, o czym świadczą dokumenty przesyłane im przez Urząd Gminy [...], takie jak coroczne zobowiązanie pieniężne związane z podatkiem rolnym...
'), która w art. 21 ust. 1 stanowi, że podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych...

IV SA/Wa 129/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-11

. Wskazał jednocześnie, że stan lasu uzależniony jest od wielu czynników w tym np. od sposobu wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, stanu sanitarnego czy rodzaju siedliska...
. wynika, że w dacie jego sporządzania na jej działce był las, o czym świadczy wpisany w operacie użytek leśny 'Ls V'. Nawet gdyby las był w tamtym czasie dopiero sadzony...
1   Następne >   2