Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bezrobocie X

II SA/Rz 313/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-05-05

dla bezrobotnych z dniem 21 marca 2020 r., z powodu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego od 1 marca 2020 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003r...
w Krośnie przyznało skarżącemu prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad niepełnosprawną matką od 1 marca 2020 r. Okoliczność ta została ujawniona 24 lipca 2020...

II SA/Ol 350/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-06-30

świadczenie pielęgnacyjne związku z opieką nad matką od 30 kwietnia 2021r. do 27 lutego 2022r., czyli przez 303 dni. Wywiódł, że do okresu uprawniającego do pobierania zasiłku...
dla bezrobotnych wlicza się okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, a nie okres, na który został przyznany. Dodał, że świadczenie pielęgnacyjne zostało przyznane...

II SA/Bd 964/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-01-26

, udokumentowanych okresach pobierania świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego. Zdaniem organu, dowody z akt sprawy nie ujawniają, że okres pobierania...
świadczenia pielęgnacyjnego do dnia śmierci podopiecznej został formalnie przedłużony. Co prawda strona twierdzi, że kolejny wniosek do Powiatowego Zespołu Orzekania...

III SA/Łd 1058/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-01-21

., pobierał świadczenie pielęgnacyjne, przyznane na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych na okres od 1 maja 2010 r. do 30 czerwca 2013 r. Czas pobierania...
tylko i wyłącznie te okresy, które zostały w tym przepisie wymienione. Czas pobierania świadczenia pielęgnacyjnego nie został wymieniony w przepisach tejże ustawy jako podstawa...

II SA/Ol 645/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-10-22

Społecznej z tego tytułu. Wskazała, że ze względu na możliwość uzyskania korzystniejszego dla siebie świadczenia tj. świadczenia pielęgnacyjnego, musiała zrezygnować...
z zasiłku dla opiekuna, a prawo do świadczenia pielęgnacyjnego uzyskała dopiero na podstawie decyzji organu odwoławczego. Uznała, że w tych okolicznościach decyzja o odmowie...

III SA/Łd 499/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-07-20

z wnioskiem o przyznanie prawa do zasiłku w związku ze śmiercią osoby pozostającej pod jego opieką i pobierania z tego tytułu świadczenia pielęgnacyjnego. We wniosku wskazał...
podopiecznych stracą prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, mogą ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych. K. C. oświadczył, że od dnia 04.07.2011 r. opiekował...

IV SA/Wr 691/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-02-20

w [...] o pobieraniu świadczenia pielęgnacyjnego w okresie od 1 maja 2011r. do 30 czerwca 2013r., co oznacza, że w dniu rejestracji, tj. 8 lipca 2013r. - spełniał warunki...
2012r. do 7 lipca 2013r. pobierał świadczenie pielęgnacyjne, które nie jest wymienione w katalogu okresów zaliczanych - warunkujących nabycie prawa do zasiłku...

III SA/Kr 563/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-08-03

z dnia 3 lutego 2022 r., znak [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu...
r. (nr GOPS-SR-9-5231-2/21) o odmowie przyznania M.A. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego., Decyzja ta zapadła w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych...

III SA/Łd 664/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-09-19

z koniecznością opieki nad chorą matką. Z tego tytułu przyznano jej decyzją Prezydenta Miasta Ł. z dnia z dnia [...] r., znak: [...] świadczenie pielęgnacyjne i opłacano składki...
emerytalnemu, z wyjątkiem pobierających na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania...

III SA/Kr 186/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-07-06

oświadczenie skarżącego, że w okresie od października 2008 r. do listopada 2010 r. pobierał świadczenie pielęgnacyjne, poparte złożonymi do akt decyzjami Prezydenta...
Miasta z dnia [...] 2008 r., [...] 2009 r., [...] 2009 r., [...] 2010 r., w sprawie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia...
1   Następne >   +2   +5   11