Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenia X

II GSK 1012/23 - Wyrok NSA z 2023-10-05

, że decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z 8 lipca 2021 r. przyznano jej świadczenie pielęgnacyjne od dnia 1 lutego 2021 r. na stałe. Mimo powyższego...
jako ustawa o świadczeniach) obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach...

II SA/Bd 564/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-07-28

od [...] do [...] do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki...
. przyznano świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawną matką H. L...

II SA/Bd 228/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-05-23

decyzji organ wskazał, iż decyzją z dnia [...] 2006 r., nr [...] przyznano wyżej wymienionej świadczenie pielęgnacyjne na okres od 1.11.2006r. do 31.08.2007 r. w celu...
jej świadczenia pielęgnacyjnego, a co za tym idzie nieobjęcia ubezpieczeniem zdrowotnym za miesiąc październik 2006 r., W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze...

II SA/Bd 282/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-09-09

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] stycznia 2013 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku...
w [...] z dnia [...] stycznia 2013 r., [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego., Pismem nadanym w dniu [...] sierpnia 2013r. skarżąca wniosła o doręczenie...

VI SA/Wa 1361/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-03

umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenie pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie: świadczenie w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej...
grudnia 2013 r. w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie: świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej na obszarze [...]., Zgodnie...

II SA/Wa 2414/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-29

z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem ustanowiono świadczenie pielęgnacyjne; jego kwota podlega corocznej...
, gdy opieka taka byłaby niewątpliwie wskazana (tak opinia MOPS), na warunkach korzystniejszych niż przewidziane przez prawodawcę (patrz świadczenie pielęgnacyjne), jest w pełni...

IV SA/Wr 601/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-15

uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego. Skarżąca od maja 2004 r. do lipca 2012 r. uprawniona była do zasiłku stałego (zmiana nazwy z zasiłku stałego wyrównawczego na zasiłek...
działając na jej szkodę. W szczególności skarżąca podniosła, że zgodnie z obowiązującymi przepisami zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem pielęgnacyjnym, a to świadczenie...

III SA/Łd 1050/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-04-07

z innych źródeł; nie pobiera zasiłku z Urzędu Pracy; nie pobiera zasiłku z pomocy społecznej; uzyskuje świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1.971,00 zł netto miesięcznie...
i musi przyjmować wskazane leki., Obecnie jest na świadczeniu pielęgnacyjnym z tytułu opieki nad niepełnosprawną córką, z tytułu którego w 2019 r. otrzymywał kwotę 1583,00...

II GSK 1271/15 - Wyrok NSA z 2016-12-08

do publicznej wiadomości informację o konkursie ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, w zakresie: świadczenia...
danego postępowania zarówno pod względem warunków formalnych jak i merytorycznych właściwych dla danego rodzaju świadczenia pielęgnacyjnego i opiekuńczego...

II GSK 1162/18 - Wyrok NSA z 2020-12-15

Narodowego Funduszu Zdrowia [...] lutego 2017 r. ogłosił konkurs w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: Świadczenia pielęgnacyjne...
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, w zakresie: świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej na obszarze powiatu Białystok z punktu widzenia...
1   Następne >   +2   4