Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Cudzoziemcy X

IV SA/Wr 81/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-09-06

W. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę w całości...
. Postępowanie w sprawie wszczęte zostało wnioskiem W. S. (dalej: strona, skarżący) z dnia [...] o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad matką R. S...

II SA/Ke 163/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-03-05

Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia 21 listopada 2019 r. znak: [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję organu I instancji...
Zawichostu z dnia 25 lipca 2019 r. znak: [...] odmawiającą N.M. przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad synem Ł.B., legitymującym się orzeczeniem...

I OSK 135/18 - Wyrok NSA z 2018-06-13

, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie...
563/17 w sprawie ze skargi T.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia 27 kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy prawa do świadczenia...

IV SA/Wa 3164/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-31

, jak i bezpośrednich czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do pana S. ' Ponadto w opinii pani J.K. 'istotną kwestią' w sprawie jest fakt, że wraz z panią L.S. 'od ponad 3...
czerwca 2012 r.) starała się o wjazd na terytorium naszego kraju jedynie raz, w 2006 roku, o czym świadczy wpis do ewidencji zaproszeń z dnia 16.03.2006 r. Zatem intensywność...