Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X

III SA/Gd 852/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-02-27

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 4 lipca 2019 r. organ pierwszej instancji przyznał jej świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia...
. W dniu 30 grudnia 2018 r. zmarła jej matka. Decyzją z dnia 25 września 2019 r. przyznano skarżącej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia...

II SA/Bd 117/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-04-02

całkowicie córką, sprawując nad nią bezpośrednią opiekę. W związku z powyższą sytuacją pobierała od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej świadczenie pielęgnacyjne...
nad niepełnosprawnym dzieckiem pobierając z tego tytułu świadczenie pielęgnacyjne w okresie od dnia 1 sierpnia 2008 r. do dnia 16 października 2014 r., od którego odprowadzane...

II SA/Op 331/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-12-09

przyznania wnioskodawczyni świadczenia pielęgnacyjnego - decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 26 czerwca 2013 r., za okres od dnia 1 października 2012 r. do dnia...
się bezrobotna w 2007 r. - i stan ten trwał, aż do chwili uzyskania przez nią świadczenia pielęgnacyjnego w 2012 r. W tym czasie jej maż był nadal osobą samodzielną, czynną zawodową...

II SA/Sz 119/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-05-16

odwołania do Organu II instancji. Powyższe oznacza, że Skarżąca nie kwestionowała stanu faktycznego w związku z otrzymaniem przez nią świadczenia pielęgnacyjnego już z dniem 1...
przygotowania zawodowego nie miała wiedzy oraz świadomości, że zostanie jej przyznane świadczenie pielęgnacyjne, a w konsekwencji będzie musiała zrezygnować z kontynuowania...

II SA/Sz 1405/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-03-22

rejestracji Skarżąca pobierała świadczenie pielęgnacyjne przez okres ponad 365 dni jednak utrata prawa do tego świadczenia nie była spowodowana śmiercią osoby, nad którą...
. 71 u.p.z.i.r.p., bowiem utrata prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nie była spowodowana śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana, lecz nastąpiła z upływem czasu...

II SA/Op 512/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-11-13

(do czerwca 2013 r.) świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 520 zł miesięcznie, to podobne uprawnienie powinno zostać przyznane także jej., Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
wskazało, że obecny specjalny zasiłek opiekuńczy, nie jest kontynuacją poprzednio funkcjonującego świadczenia pielęgnacyjnego. Jest to zupełnie nowa forma wsparcia,, oparta...

II SA/Bd 1412/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-06-13

w Bydgoszczy na powyższą decyzję M. P., podniósł, że od [...] 2011 r. do [...].2013 r. pobierał świadczenie pielęgnacyjne w związku ze sprawowaną opieką...
[...] 2017 r. w urzędzie pracy przedłożył dokumenty, z których wynika m.in., że w okresie [...].2011r. do [...].2013 r. skarżący pobierał świadczenie pielęgnacyjne w związku...

II SA/Ol 596/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-09-25

dla bezrobotnych zalicza się m.in. okresy pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych...
świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015r. poz. 114, ze zm...

III SA/Lu 303/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-10-11

z tytułu utraty świadczenia pielęgnacyjnego., W piśmie z dnia [...] maja 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w [...] wyjaśnił, że skarżącej odmówiono przyznania prawa do zasiłku...
sprawy wynika, że skarżąca od dnia 1 września 2011 r. do dnia 31 stycznia 2016 r. otrzymywała świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia i innej pracy...

I OSK 3121/14 - Wyrok NSA z 2016-06-02

, że z uwagi na treść art. 71 ust. 2 pkt 3 ustawy, okresów pobierania przez skarżącą zasiłku chorobowego i świadczenia pielęgnacyjnego nie można zaliczyć do okresu wymaganego...
zaś, że do minimalnego wynagrodzenia należy odnosić podstawę zasiłku chorobowego i świadczenia pielęgnacyjnego, a nie wysokość pobieranego zasiłku (świadczenia). Uchybienie...
1   Następne >   3