Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Symbol

IV SA/Gl 904/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-19

do wypłaty świadczeń rodzinnych jest wójt, burmistrz bądź prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia lub otrzymującej...
do przedmiotowego świadczenia, brak było podstaw do zastosowania w sprawie art. 32 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Przepis art. 32 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych...

IV SA/Po 381/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-11-25

2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. 2005 r., nr 105, poz. 881 ze zm., zwanego dalej rozporządzeniem...
, że za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się: świadczenia rodzinne przyznane na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach...

I OSK 2179/11 - Wyrok NSA z 2012-05-23

. A. W. nie spełnia warunków wymaganych do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego, przewidzianych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz...
. 5 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w zakresie w jakim zrównuje przewidziany jako warunek nabycia świadczenia pielęgnacyjnego limit dochodu rodziny...

IV SA/Gl 827/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-04-22

wyodrębnionej grupy świadczeń socjalnych, określonych zbiorczo jako świadczenia rodzinne, do których - poza zasiłkiem rodzinnym i dodatkami do tego zasiłku - zaliczono...
zawartych w ustawie o świadczeniach rodzinnych nie może umknąć uwadze, że są to świadczenia pieniężne państwa na rzecz rodziny, mające na celu udzielenie wsparcia...

II SA/Po 338/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-09-15

ten fakt, skoro w art. 16 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych uregulował kwestię zbiegu uprawnień, aby zapobiec pobieraniu świadczenia o tym samym charakterze...
świadczenie rodzinne., Wystąpienie przesłanek wymienionych w art. 32 ust. 1 powyższej ustawy uprawnia właściwy organ do wydania decyzji orzekającej o zmianie lub utracie...

II SA/Bk 238/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-05-17

oraz na przepisy Rozporządzenia MPS, z 02.06.2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881) oraz rozporządzenia...
sprawy organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia. Kolegium wskazało, iż w sytuacji utrzymywania się rodziny osoby wnioskującej o świadczenia rodzinne z gospodarstwa...

I OSK 330/07 - Wyrok NSA z 2007-12-14

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.), świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli dziecko wymagające opieki przebywa...
nienależnie pobrała świadczenia rodzinne., Odnosząc się do zarzutu skargi co do rozbieżności z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 lutego...

II SA/Po 1250/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-03-13

negatywną przesłankę przyznania tej osobie świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie art. 17 ust. 1 w związku z art. 3 pkt 22 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Organ...
prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, wobec czego uznał, że wnioskodawczyni nie spełnia przesłanki określonej w art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych...

II SA/Po 301/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-05-21

pkt 2 lit. a ustawy o świadczeniach rodzinnych, która wyłącza możliwość przyznania skarżącej świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad mężem tylko z tego powodu...
rodzinnych dotyczy sytuacji, gdy o świadczenie pielęgnacyjne z tytułu sprawowanej opieki stara się osoba spełniająca kryteria wskazane w ust. 1, ale niebędąca małżonkiem...

II SA/Po 1242/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-02-19

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.)., Zgodnie z art. 17 ust. 1 tej ustawy świadczenie pielęgnacyjne...
z art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych - data powstania niepełnosprawności osoby wymagającej opieki. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje...
1   Następne >   +2   +5   +10   100