Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż pożarna X

IV SA/Gl 243/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-09-27

zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego nie przyjmuje dzieci na wychowanie - ze skutkiem niespełnienia obligatoryjnego wymogu podmiotowego przyznania świadczenia...
wykonywania zadań zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego oraz o poborze dodatkowych świadczeń socjalnych uregulowanych w ustawie...

II SA/Go 57/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-03-06

materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, tj.:, a) art. 75 pkt 3 u.PSP przez jego błędną wykładnię polegającą na uznaniu, iż drobna pomoc rodzinna świadczy o prowadzeniu...
z nią wspólnego gospodarstwa domowego, a jedynie świadczy na jej rzecz drobną pomoc rodzinną, a matka skarżącego nie ma ustalonego stopnia niezdolności do pracy,, b) art...

IV SA/Gl 1003/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-06-05

(błędnie nazywaną przez organ N.S.) i J. K., które to dzieci są pod opieką skarżącego i jego żony prowadzących zawodową rodzinę zastępczą pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego...
przyjęte na wychowanie. Dodał, że N.Sz. i J. K. zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w T. Wydziału III Rodzinnego z dnia [...]r. sygn. akt [...] i z dnia [...]r. sygn. akt...

II SAB/Wa 580/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-22

świadczenie oraz podanie, jakie okresy pracy i służby, w jakich formacjach C. J. stanowią podstawę powyższego świadczenia., Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA odpowiedział...
, która miesięcznie przeznacza na leczenie i lekarstwa ok. 500 zł. Obniżenie świadczenia emerytalnego po jej mężu spowodowało, że nie ma środków finansowych na zakup niezbędnych leków...

I OSK 2096/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-12

.), sprawy dotyczące roszczeń majątkowych o świadczenia pieniężne wynikające ze stosunku służbowego strażaków rozstrzygają sądy pracy. Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia...
, że roszczenia majątkowe o świadczenia pieniężne wynikające ze stosunku służbowego funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej są realizowane w procedurze cywilnej przed sądami pracy...

III SA/Łd 1020/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-02-23

, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali (pkt 5);, _ nieuiszczania czynszu lub opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego przez co najmniej...
A O i przesłuchanie na tę okoliczność świadków oraz przeprowadzenie dowodu z przesłuchania strony na okoliczność sytuacji rodzinnej i osobistej., Po przeprowadzeniu postępowania...

III SA/Kr 1284/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-13

, o czym świadczy zaświadczenie lekarza rodzinnego. Posiada prawo jazdy kategorii B, C i przechodził testy, które nie wykazywały żadnych zaburzeń., Skarżący wniósł...

II SA/Ol 346/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-07-01

Pożarnej stwierdził brak uprawnień M. K. do przyznania mu równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego i odmówił wypłaty tego świadczenia od dnia 1 stycznia 2007...
równoważnik pieniężny. Odwołujący się stwierdził, że prawo do tego świadczenia jest prawem pochodnym prawa do lokalu mieszkalnego służbowego. Wywiódł...

II SA/Bk 149/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-06-09

należną pomoc finansową określając ściśle jej rodzaj (z uwzględnieniem członków rodziny) - stwarza roszczenie strażaka o wypłatę świadczenia, a na organ nakłada obowiązek...
'zmaterializowania' przyznanego świadczenia poprzez wyliczenie jego wysokości i wypłatę. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący...

II SA/Wa 816/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-25

organu emerytalnego ustalającej prawo do zaopatrzenia emerytalnego lub wysokość świadczeń pieniężnych z tytułu tego prawa lub odmawiającej przyznania takiego świadczenia...
ustalającej m.in. wysokość świadczenia, uregulowane zostało w przepisach ustawy zaopatrzeniowej, w ocenie Sądu, przepisy K.p.a. dotyczące stwierdzenia nieważności decyzji...
1   Następne >   +2   4